Plná pálená cihla v současné době - perspektivy, možnosti, technologie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá cihlářskou výrobou, základními surovinami pro výrobu cihel a samotným technologickým postupem výrobu. Dále se zaměřuje přímo na cihlu plnou pálenou, její legislativní požadavky a výrobce, kteří tuto cihlu v současnosti vyrábějí u nás a na Slovensku. V praktické části jsou posléze posuzovány možnosti současných výrobců, zejména co se týče slínavosti, mineralogického složení a chování během výpalu jejich výrobních směsí. Nakonec se navrhne optimální teplota výpalu dostupných směsí, aby se dosáhlo ideálních parametrů, mezi které patří mrazuvzdornost, pevnost, vzhled apod.
In the theoretical part, this diploma thesis deals with brick production, basic raw materials for brick production and the technological process of production itself. It also focuses directly on the fired brick, its legislative requirements and manufacturers who currently produce this brick in the Czech Republic and Slovakia. The possibilities of current manufacturers are assessed in the practical part, especially in terms of salinity, mineralogical composition and behavior during firing of their production mixtures. As last the optimal firing temperature of the available mixtures is designed to achieve ideal parameters as frost resistence, strenght, appearance etc.
Description
Citation
POLLÁKOVÁ, L. Plná pálená cihla v současné době - perspektivy, možnosti, technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA - předseda, Ing. Radek Černý - místopředseda, Ing. Lenka Mészárosová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen, Ing. Vít Černý, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.: V čem vidíte novost této diplomové práce? Kterou cihlu byste vybrala jako nejlepší? - Cílem bylo porovnání vlastností dostupných surovinových směsí a navrhnout optimální teplotu výpalu a kategorizace pro výrobce. - Záleží na požadavcích odběratele, například požadavky na pevnosti. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.: Jakou metodu byste použila pro výběr nejlepší cihly? - Saatyho matici, optimalizační výpočty. Ing. Vít Černý, Ph.D.: Čím byste vysvětlila proč výkvěty více vznikaly u nižších teplot výpalu a více vznikaly u vyšších teplot výpalu? - Studentka neodpověděla. Studentka vcelku dobře reagovala na připomínky oponenta i členů komise k předložené DP. Snažila se obhájit většinu svých navržených řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO