Porovnání spolehlivostních metod při stanovení návrhové únosnosti mostu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá posouzením návrhové únosnosti dodatečně předepjatého železničního betonového mostu pomocí nelineární analýzy metodou kone-čných prvků. Únosnost je stanovena pro různé mezní stavy. Práce srovnává plně pravděpodobnostní přístup s dalšími doporučenými polopravděpodo-bnostními metodami, jako jsou metoda ECoV dle Červenky a nový přístup Eigen ECoV, a s deterministickými metodami, kterými jsou metoda dílčích součinitelů spolehlivosti a přístup dle ČSN EN 1992-2. V práci jsou srovnávány i dva různé stochastické modely. Výsledky jsou vyhodnoceny z hlediska přesnosti, konzistentnosti a časové náročnosti.
This thesis deals with the topic of assessing the design load-bearing capacity of a prestressed concrete railway bridge structure. The determination of the structure’s load-bearing capacity is carried out using probabilistic nonlinear analysis using the finite element method. Load-bearing capacity is determined for the recommended limit states. A fully probabilistic approach is compared to other reliability semi-probabilistic methods, such as the ECoV method according to Červenka and Eigen ECoV, and deterministic methods, like partial safety factor method, or the method according to ČSN EN 1992-2. The results are evaluated in terms of accuracy, consistency and time consumption for each method.
Description
Citation
ŠPLÍCHAL, B. Porovnání spolehlivostních metod při stanovení návrhové únosnosti mostu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. - místopředseda, Monika Středulová - tajemník, Ing. Martin Kalina - tajemník, prof. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student představuje svou diplomovou práci. Popisuje rozdíl mezi lineární a plně pravděpodobnostní analýzou, včetně jejich výhod a nevýhod. Student popisuje cíle práce a postup řešení různými metodami (ECoV dle Červenky, Eigen ECoV, ČSN, fib model code). Student představuje aplikaci metod na konstrukci estakády. Nelineární model byl vytvořen v programu ATENA. Závěry jsou ilustrovány souhrnými výsledky. Metodou ECoV dle Červenky byly výsledky podobné plně pravděposobnostnímu výpočtu. Otázky oponenta: 1) Jak byla stanovena hodnota předpínací síly v čase nekonečno? Student odpovídá: dodatečným diagnostickým průzkumem. Doc. Nečas se ptá na průběh diagnostických zkoušek, jaká metoda to zjišťuje, zda jsou výsledky spolehlivé, jak velká sonda byla provedena pro diagnostiku předpínací síly. 2) Student přiznává chybu ve výpočtu. 3) Student ukazuje napětí v modelech u mezních stavů, včetně zobrazení trhlin. 4) Student se zabývá zjištěním dominantních a nedominantních veličin. Diskuze: prof. Zdeněk Kala: Vyzdvihuje užitečnost porovnání modelů dle různých norem. Upřesnění typu analýzy. student: Materiálově nelineární analýza. doc. Nečas: Upřesnění vstupních veličin do výpočtu pro výsledky simulací z literatury. student: Vstupy byly v rámci provedených výpočtů stejné. Pro uvedený výpočet z ČVUT byly vstupy jiné. prof. Keršner: Počet vrstev LHS a jak dlouho to trvalo? Student: 1 vrstva přibližně 6 hodin.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO