Analýza chování železniční koleje na účinky pojezdu železničního vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá studiem možností modelování železniční tratě. Jsou vytvořeny výpočtové modely koleje v programovém systému ANSYS Classic. Zjednodušený rovinný výpočtový model reprezentuje podélnou polovinu klasické jednokolejné konstrukce, prostorové výpočtové modely reprezentují klasickou jednokolejnou konstrukci a pevnou jízdní dráhu RHEDA 2000. Statická a dynamická odezva rovinného výpočtového modelu koleje je porovnána s analytickým výpočtem dle Timošenka a Frýby. Statická a dynamická odezva prostorových modelů je analyzována a následně porovnána.
The master’s thesis deals with the possibilities of railway track modeling. The computational models were created in ANSYS Classic. Simplified 2D model represents a longitudal half of classic single track construction, 3D models represent classic single track construction and RHEDA 2000 slab track. Static and dynamic response of 2D model was compared with analytical solutions by Timoshenko and Fryba. Static and dynamic responses of 3D models were analyzed and compared.
Description
Citation
PEŇÁZOVÁ, G. Analýza chování železniční koleje na účinky pojezdu železničního vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Erik Dušek - tajemník, Ing. Jan Valehrach - člen, doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. - člen, Ing. Tibor Trnovszký - člen, Ing. Petr Rotschein - člen, Ing. Lukáš Sobotka - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka Bc. Gabriela Peňázová nejprve prezentovala svoji závěrečnou práci s názvem Analýza chování železniční koleje na účinky pojezdu železničního vozidla. Dále byl přečten posudek vedoucího práce a posudek oponenta. Otázky oponenta: 1) Jaké informace nám poskytuje výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitu mimo vstupních hodnot pro výpočet parametrů tlumení? Studentka popsala informace, které poskytují vlastní frekvence a tvary kmitu. 2) V práci chybí popis výpočtu průjezdu vozidla modelem trati délky 46,8 nebo 49,8 metrů. Kde a jak bylo vozidlo umístěno v čase O s? Byl první krok řešen jako statický, bez vlivu setrvačných sil? Ano, první krok byl řešen jako statický bez vlivu setrvačných sil. Studentka promítnula schéma. 3) Kolové síly byly zadány. Čím by mohly být způsobeny výrazně větší amplitudy svislých kolových sil (Obr. 62, 64, 66-72) u levého kola než u pravého? Studentka promítnula graf svislých kolových sil a nabídla interpretaci. V kapitole 5.1 je popis modelu kolejnice použitým prutovým prvkem BEAM188. Zároveň je zde odkaz na obrázek 18 "dělení průřezu na prvky". Mohla by diplomantka vysvětlit, jak byl profil kolejnice modelován? Byl zohledněn odklon opornice? Studentka okomentovala připomínku oponenta. doc. Plášek - Mohla byste okomentovat proč se liší průhyb pevné jízdní dráhy a klasické konstrukce koleje? Studentka popsala rozdíly. prof. Ižvolt - Při modelování jste uvažovali stále stejnou tuhost podloží? Ano, hodnota tuhosti byla uvažována konstantní. Odkud jste měli hodnoty kolových sil? doc. Salajka: Pochází z modelování.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO