Porovnání měření rychlosti vodoměrnou vrtulí a laserovým anemometrem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se primárně zabývá srovnáním dvou kalibračních přístupů. Zjišťuje míru vzájemné shody a snaží se zodpovědět důvody jejich odchylek. Tato shoda byla měřena prostřednictvím metody LDA. Bylo zjištěno, že kalibrační přístup vycházející z referenčního rámce hodnot předcházející bakalářské práce se liší od kalibrace pomocí kalibračních rovnic získaných z certifikovaných laboratoří systematicky o -2 %. Příčiny této odchylky byly zkoumány pomocí LDA a PIV. Ačkoliv bylo provedeno značné kvantum měření, došlo k vyvrácení všech testovaných hypotéz, a proto nebylo možné určit jejich příčinu.
This final thesis deals primarily with the comparison of two calibration approaches. It determines the degree of mutual agreement and tries to answer the reasons of their deviations. This agreement was measured by the LDA method. It was found that the calibration approach based on the reference framework of values of the previous bachelor thesis differs systematically from the calibration using calibration equations obtained from certified laboratories by -2 %. The causes of this deviation were investigated using LDA and PIV. Although a significant number of measurements were performed, all tested hypotheses were refuted and therefore it was not possible to determine their cause.
Description
Citation
KOSÍK, O. Porovnání měření rychlosti vodoměrnou vrtulí a laserovým anemometrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - předseda, doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - místopředseda, Ing. Šimon Pospíšilík - tajemník, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen, Ing. Petr Holomek - člen, Ing, Tomáš Roth - člen, doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce studenta odpověděl na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentovi následující dotazy: - Jaký je praktický efekt kalibrace pomocí LDA oproti autorizované kalibraci? - Jak ověříte správnost měření pomocí LDA? - Ovlivňuje umístění vrtule do měrné tratě proudění (místní ztráty)? Student odpověděl na všechny uvedené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO