Permanentní GNSS sítě a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-02-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou permanentních GNSS stanic a sítí z hlediska jejich využití pro účely geodynamického výzkumu. Uvádí se obecné aspekty a charakteristiky zřizování a fungování permanentních stanic. Popisují se některé účelové geodynamické sítě vázané na významné regionální projekty. Závěrem jsou připojeny dva příklady geodynamického výzkumu s využitím permanentních GNSS sítí na území ČR. První ukázka se týká průzkumu indikací horizontálních pohybových tendencí týkajících se území Českého masivu a jeho vztahů k okolním strukturám. Druhý příklad se týká detailnějšího geologického a geodynamického výzkumu zlomových systémů Blanické brázdy.
The paper deals with the problematics of permanent GNSS stations and networks in terms of their use for geodynamic research. General aspects and characteristics of the establishment and operation of permanent stations are stated. Some purpose-built geodynamic networks related to important regional projects are described. Finally, attached are two examples of geodynamic research using permanent GNSS networks in the Czech Republic. The first example concerns the survey of indications of horizontal movement tendencies concerning the territory of the Bohemian Massif and its relations to the surrounding structures. The second example concerns a more detailed geological and geodynamic research of the fault systems of the Blanice Graben.
Description
Citation
Družicové metody v geodézii a katastru 2022, s. 65-72. ISBN 978-80-86433-77-6.
http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Citace PRO