Využitie fotogrametrického skenovania kultúrneho dedičstva pre účely katastra nehnuteľností

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
The cadastral map collection contains maps of different origin and quality, and the less-quality maps are prevailing. Its effective renewal is needed. To meet this goal, it would be maybe necessary to use measurements from other sources besides the special measurements for the new mapping. The paper deals with the testing of exploitability of a photogrammetric measurement of cultural heritage for the cadastre. In the paper, the coordinates of building corners were determined using photogrammetry and compared to the existing numerical cadastral map. The precision and exploitability of the measurement for the cadastre was assessed based on these results. This and similar measurements could be suitable supplement for the measurements and could make the process of mapping more effective.
Mapový fond katastra dnes obsahuje mapy rôzneho pôvodu a kvality, pričom v ňom prevažujú nekvalitné mapy. Je nutná jeho obnova, ktorá by mala byť efektívna. Aby bol tento cieľ dosiahnutý, okrem špeciálnych meraní pre potreby nového mapovania bude možno potrebné využiť aj merania z iných zdrojov. Príspevok sa zaoberá testovaním využiteľnosti fotogrametrického zamerania kultúrneho dedičstva pre účely katastra. V rámci príspevku boli pomocou fotogrametrie určené súradnice bodov rohov budov a porovnané s existujúcou číselnou katastrálnou mapou. Na základe týchto výsledkov bola následne posúdená presnosť a využiteľnosť merania pre kataster. Toto a podobné merania by sa v budúcnosti mohli stať vhodným doplnkom k novým meraniam, čím by sa mohol zrýchliť a zefektívniť celý proces mapovania.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 616-621. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO