Testovanie stability obrazu na účely meraní posunov metódou fotogrametrickej časovej základnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Photogrammetric methods are increasingly being used to measure displacements and deformations. One of the photogrammetric methods is the time base, which is mainly used to measure changes in the image plane. One of the most important conditions for achieving high accuracy with this method is to ensure the stability of the camera external orientation parameters (EOP). In this work primarily tilts of the camera using the Leica Nivel inclinometer, their impact and the possibilities of analytical correction are investigated. In this context, an experiment was performed by capturing the test and calibration point field with a Sony Alpha A7R III camera, while the inclinometer was also attached to the camera base. Photomodeler photogrammetric software was used to process the measurements.
Fotogrametrické metódy sa čoraz viac využívajú pri meraní posunov a pretvorení. Jednou z fotogrametrických metód je časová základnica, ktorá sa využíva hlavne na meranie zmien v obrazovej rovine. Jedna z najdôležitejších podmienok na dosiahnutie vysokej presnosti merania touto metódou je zabezpečenie stability kamery v zmysle nemenných prvkov vonkajšej orientácie (PVO). V tejto práci sú skúmané primárne náklony kamery využitím sklonomeru Leica Nivel, ich vplyv a možnosti analytickej korekcie. V tejto súvislosti bol vykonaný experiment snímaním testovacieho a kalibračného bodového poľa kamerou Sony Alpha A7R III, pričom na podložku kamery bol pripevnený aj spomínaný sklonomer. Na spracovanie meraní bol využitý fotogrametrický softvér Photomodeler.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 591-596. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO