Vývoj nové správkové malty s využitím druhotných surovin

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Tento článek se zabývá výzkumem nové správkové malty na silikátové bázi modifikované vybranými druhotnými surovinami. Cíle práce je vyvinou novou hmotu vyznačující se chemickou odolností vhodnou pro sanaci kanalizačních betonových konstrukcí. Jako stěžejní parametry pro výběr výsledné receptury byla zvolena odolnost vůči agresivnímu roztoku síranů a vůči napadání biogenní kyselinou sírovou. Chemická odolnost byla testována simulací expozičního prostředí v laboratorních podmínkách, a to dle metodiky normy DIN 19573. Ze získaných výsledků vyplývá, že vhodnou modifikací referenční malty je možné zachovat hodnoty fyzikálně-mechanických charakteristik a zároveň dosáhnout zlepšení chemické odolnosti zkušebních těles. Finální receptura bude dále testována v poloprovozních podmínkách "in situ".
This paper deals with the research of a new repair mortar modified with secondary raw materials. The aim of the work is to develop a material characterized by chemical resistance suitable for the rehabilitation of sewer concrete structures. Resistance to aggressive sulphate solution and to attack by sulfuric acid was chosen as the key parameters for the choose of a final mixture. Chemical resistance was tested by simulating the exposure environment in laboratory conditions, according to the methodology of DIN 19573. The obtained results show that by suitable modification of the reference mortar it is possible to maintain the values of physical-mechanical characteristics and improve the chemical resistance of test samples. The final mixture will be further tested in field conditions.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 551-556. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO