Simulácia povodne na Ondave

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Contributions deals with a mathematical simulation of the flood that affected the lower Ondava in 2010. The simulation examined 1-D modelling of the level regime in the stream, the amount of water flowing through the lateral spillway, and 2-D modelling the flooded area outside the dike area. Contributions also deal with the alternative reduction of the spillway edge and the construction of a polder, the task of which is to reduce the flooded area. The simulations revealed that, despite the influence of the side overflow, the protective dikes would ensure safe drainage, only with a periodicity of fewer than 10 years.
Príspevok sa zaoberá matematickou simuláciou povodne, ktorá postihla dolný tok Ondavy v roku 2010. Simulácia skúmala za pomoci 1-D modelovania hladinový režim v toku, pretečené množstvo vody cez bočný priepad a pomocou 2-D modelovania zatopenú plochu mimo hrádzového územia. Príspevok sa ďalej zaoberá alternatívnym znížením hrany priepadu a aj vybudovaním poldra, ktorého úlohou je zníženie zaplavenej plochy. Simuláciami bolo zistené, že aj napriek vplyvu bočného priepadu zabezpečia ochranné hrádze bezpečné odvedenie prietoku, len s periodicitou menšou ako 10 rokov.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 456-461. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO