Citlivostní analýza softwaru AREBA pro simulace porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Jednou z častých příčin poruchy vodního díla je vnitřní eroze v tělese hráze. Pro simulaci těchto jevů je k dispozici řada softwarů umožňující výpočet porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze zemin. V rámci příspěvku byl zvolen software (SW) A Rapid Embankment Breach Analysis (AREBA), pro který byla provedena jednocestná citlivostní analýza. Příspěvek má za cíl pochopení klíčových geotechnických parametrů vstupujících do SW AREBA a jejich vliv na hydrogram odtoku, velikost průlomového otvoru a také na časové charakteristiky poruchy. Nejvíce citlivými parametry ovlivňující výstupy jsou drsnostní součinitel dle Manninga a koeficient erodibility. Tyto dva parametry by měli být variovány metodou Monte-Carlo v SW AREBA.
One of the causes of earth fill dam failure are internal erosion. To simulate these phenomena, a number of software are available to calculate the failure of an earth fill dams due to overtopping or due to internal erosion. For this purpose, software (SW) A Rapid Embankment Breach Analysis (AREBA) was chosen, for which a one-way sensitivity analysis was performed. The paper aims to understand the key geotechnical parameters input to the SW AREBA and their influence on the dam breach hydrogram, the size of the breach and also on the time characteristics. The most sensitive parameters influencing the outputs are the Manning´s roughness coefficient and the erodibility coefficient. These two parameters should be varied by the Monte-Carlo method in the AREBA.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 448-455. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO