Využití metody BIM pro studie LCA a digitalizaci stavebnictví – rešerše

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Stavebnictví je z hlediska produkce či vytváření pracovních míst strategicky důležité odvětví pro hospodářství České republiky. Jde nicméně o jedno z nejméně digitalizovaných odvětví. Jedním z prostředků pro digitalizaci stavebnictví je zavedení metody BIM (Building Information Management). Dopady na životní prostředí staveb i využívání lidských zdrojů jsou tématem, o něhož v poslední době v odborné i laické společnosti značně vzrůstá zájem. Existuje tedy jasná společenská potřebnost propojení metody posuzovaní životního cyklu (LCA) a BIM. Posuzování životního cyklu je metoda posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí. Článek přispívá do souboru znalostí novým souhrnem teoretických poznatků, předpokladů a závěrů o konexi LCA a BIM.
The construction industry is a strategically important sector for the Czech economy in terms of production or job creation. However, it is one of the least digital industries. One of the means of digitizing the construction industry is the introduction of the BIM method. Impacts on the environment of buildings and the use of human resources are a topic that has recently increased in interest in professional and lay society. There is a clear social need for a connection between the LCA and BIM methods. Life Cycle Assessment is a method of assessing the life cycle of a product or service in terms of its environmental impact. The article contributes to the body of the theoretical knowledge and assumptions with a new summary of findings and conclusions about the LCA and BIM connections.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 65-70. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO