Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při využití roštů AS-TTE

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Současným trendem při odvodnění vozovek pozemních komunikací je soustředění dešťové vody do podloží vozovek tak, aby se neztrácela v kanalizačních systémech, ale volně se saturovala do podloží. Cílem tohoto výzkumu je optimalizovat konstrukční vrstvy zelených parkovišť při použití zasakovacích roštů AS-TTE. Během návrhu konstrukčních vrstev budou jednotlivé nové typy materiálů včetně podkladních vrstev optimalizovány tak, aby umožnily maximální vsakování vody do podloží a zároveň byly dodrženy požadavky na únosnost konstrukčních vrstev dle ČSN 72 1006. Budou provedeny laboratorní zkoušky zaměřené na základní fyzikálně-mechanické vlastnosti, propustnost vody a adsorpci ropných látek.
The current way in drainage of roads is the concentration of rainwater in the subsoil of roads, so that rainwater does not drain into the sewer system, but freely infiltrates into the subsoil. The aim of this research is to optimize the structural layers of green parking lots with AS-TTE grassing blocks. During the design of structural layers and new types of materials, will be optimized to allow maximum water infiltration into the subsoil and at the same time keep the requirements for load-bearing capacity of structural layers according to ČSN 72 1006. Laboratory tests will be performed focusing on basic physical and mechanical properties, water permeability and adsorption of oil drips.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 436-441. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO