Analýza stokovej siete v meste Trnava

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
A typical object on uniform sewer networks are relief chambers, which serve to regulate the flow of rainwater. Their task is to reduce the amount of rainwater supplied to the wastewater treatment plant and thus protect it from overload. These waters are a mixture of sewage and surface runoff water and therefore contain various contaminants. In the city of Trnava, reduced water quality was recorded in the Trnávka recipient. It is therefore necessary to determine the current state of these chambers and to determine whether they comply with current environmental regulations.
Typickým objektom na jednotných stokových sieťach sú odľahčovacie komory, ktoré slúžia na reguláciu prietoku dažďovej vody. Ich úlohou je znížiť množstvo dažďovej vody privádzaných na čistiareň odpadových vôd a tým ju ochrániť pred preťažením. Tieto vody sú zmesou splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku, a preto obsahujú rôzne kontaminanty. V meste Trnava bola zaznamenaná znížená kvalita vôd v recipiente Trnávka. Je preto potrebné zistiť aktuálny stav týchto komôr a zistiť či spĺňajú súlad s aktuálnymi environmentálnymi predpismi.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 431-435. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO