Experimentální test požární odolnosti dřevěné konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Použití dřevěných materiálů pro konstrukce v budovách má nesporné výhody. Stejně jako pro ostatní materiály platí pro jejich použití pravidla a omezení vyplývající především z jejich mechanicko-fyzikálních vlastností. S užitím dřevěné konstrukce v objektu dochází ke zvýšení požárního zatížení a zpřísnění požadavků na celkové řešení z hlediska požární bezpečnosti. Hořlavá nosná konstrukce má vliv na návrh objektu z hlediska jeho funkce, dispozičního řešení, užití samotných materiálů a požárně bezpečnostních zařízení. Údaje o chování dřevěných materiálů při působení požáru jsou zásadní pro správný návrh konstrukce s požadovanou požární odolností. Článek se zabývá experimentálním testováním materiálů a konstrukcí na bázi dřeva vystavených extrémním návrhovým situacím jako jsou účinky požáru.
Wooden materials have many advantages for their use in buildings. There are many limitations for their use as with other materials. It's because of the mechanical-physical properties of natural wood. With the use of the wooden structure of the building, the fire load is increased and the requirements for the fire safety solution are stricter. The combustible load-bearing structure influences the design of the building in terms of its function, layout solution, structural materials, and fire safety equipment. The data of the behaviour of wooden materials in the event of fire are necessary for the correct design a timber structure with the required fire resistance. This paper is focused on experimental testing of timber structures exposed to extreme situations such as the effects of fire.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 55-59. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO