Parametrická štúdia porovnávajúca vplyv rozpätia a hrúbky kompozitových drevo-betónových stropov

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
The article is a comparison of two concepts of composite timber-concrete ceilings and their uncoupled alternatives based on a parametric study by comparing the resulting deflections of individual variants and taking into acount the ultimate limit state at the same time. It involves comparing coupled and uncoupled variants while maintaining the same boundary conditions such as load, ceiling thickness and load width. The purpose of this paper is to simplify the optimal selection of the ceiling structure based on the suitability of the supporting structure.
Príspevok predstavuje porovnanie dvoch konceptov spriahnutých drevo-betónových stropov a ich nespojených alternatív na základe parametrickej štúdie porovnaním výsledných priehybov jednotlivých variantov a zároveň so zohľadnením medzného stavu únosnosti. Zahŕňa porovnanie spojených a nespojených variantov pri zachovaní rovnakých okrajových podmienok, ako je zaťaženie, hrúbka stropu a šírka zaťaženia. Účelom tohto príspevku je zjednodušiť optimálny výber stropnej konštrukcie na základe vhodnosti nosnej konštrukcie.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 280-284. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO