Numerická analýza nesymetrického použitia akčných prvkov membránovej konštruckie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
This paper is focused on the numerical analysis of an adaptive membrane structure, the model of which was created on the basis of experimental device in the lab. It was researched out the effect of asymmetric use of actuators on the membrane structure without structural loads. Results of the article describe the behaviour of numerical model. The results gained from numerical model will be compared in the future with the results measured out from the experimental device.
Tento príspevok je zameraný na numerickú analýzu adaptívnej membránovej štruktúry, ktorej model bol vytvorený na základe experimentálneho zariadenia v laboratóriu. Bol skúmaný vplyv asymetrického použitia akčných členov na membránovú štruktúru bez konštrukčného zaťaženia. Výsledky článku popisujú správanie sa numerického modelu. Výsledky získané z numerického modelu budú v budúcnosti porovnané s výsledkami nameranými z experimentálneho zariadenia.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 250-255. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO