Degradace tahové únosnosti tvarované kompozitní výztuže vlivem alkalického prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Hlavním důvodem nahrazení běžné využívané betonářské výztuže kompozitní výztuží, je u přímých prvků její vysoká odolnost vůči agresivnímu prostředí. U přímé výztuže je tato problematika rozsáhle popsána a prozkoumána. U tvarované, resp. ohýbané výztuže nastávají při výrobě během ohýbacího procesu strukturální změny průřezu, které mohou zásadním způsobem ovlivnit její únosnost v tahu. Výzkumná činnost popsána v článku byla zaměřena na zjištění změn tahové únosnosti ohýbané kompozitní výztuže pozůstávajících ze sklených vláken a epoxidové matrice. Výztuž byla umístěna do tří druhů lázní, úlohou kterých bylo simulovat různé prostředí, resp. stáří výztuže. Článek popisuje porovnání přímé a ohýbané výztuže, způsoby porušení výztuže a porovnání s výpočetním vztahem. Výsledky výzkumu potvrzují vysokou odolnost (přímé) výztuže vůči agresivnímu prostředí. U tvarované (ohýbané) výztuže byla pozorována redukce tahové únosnosti. Míra redukce u nejvíce exponovaného vzorku přesáhla až 33%, co naznačuje, že výpočetní vztah dle japonské JSCE nelze použít pro výpočet tahové únosnosti kompozitní výztuže vystavené agresivnímu alkalickému prostředí.
The main reason for replacing the commonly used concrete reinforcement with composite reinforcement is its high resistance to aggressive environments. For direct reinforcement, this issue has been well described and investigated. In the case of shaped (bent) reinforcement, structural changes in the cross-section occur during the bending process, which can significantly affect its tensile capacity. The research work described in this paper was aimed at investigating changes in the tensile load-bearing capacity of bent glass fibre and epoxy matrix composite reinforcement. The reinforcement was placed in three types of baths, which simulates different environments or reinforcement ages. The paper describes the comparison of straight and bent reinforcement, comparison of calculation relationship, methods of reinforcement failure and variables affecting the resulting tensile load-bearing capacity of reinforcement. The research results confirm the high resistance of (straight) reinforcement to aggressive environments. A reduction in tensile strength was observed for the shaped (bent) reinforcement. The reduction rate for the most exposed specimen exceeded up to 33%, indicating that the calculation relationship according to the Japanese JSCE cannot be used to calculate the tensile load-bearing capacity of composite reinforcement exposed in aggressive alkaline environments.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 231-237. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO