Experimentálne porovnanie vplyvu orientácie otvorov na odolnosť proti pretlačeniu lokálne podpretých stropných dosiek

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
The article deals with experimental investigation of the influence of openings orientation on the punching resistance of flat slabs. Within the experiments, two isolated fragments of flat slabs were tested. Both specimens were weakened by two symmetrically placed openings with dimensions of 240 mm × 150 mm adjusted to the shorter side of the elongated column with cross-section of 950 mm × 150 mm. The specimens differed from each other by the orientation of the openings in relation to the support. In addition to the comparison of deformations, the actual control perimeter lengths of the tested specimens were calculated based on the results. Compared to the theoretical lengths of the control perimeters according to EC2, the reduction of the control perimeter appears to be conservative.
Príspevok sa zaoberá experimentálnym porovnaním vplyvu orientácie otvorov na šmykovú odolnosť proti pretlačeniu lokálne podopretých dosiek bez šmykovej výstuže. V rámci experimentov boli odskúšané dva fragmenty lokálne podopretých dosiek oslabených dvoma otvormi. Otvory s rozmermi 240 mm × 150 mm boli umiestnené symetricky na kratšej strane stenového stĺpa s rozmermi prierezu 950 mm × 150 mm. Experimentálne vzorky sa od seba líšili orientáciou otvorov voči podpere. Okrem porovnania deformácií boli na základe výsledkov vypočítané skutočné dĺžky kontrolných obvodov skúšaných vzoriek. Porovnaním s teoretickými dĺžkami kontrolných obvodov podľa EC2 sa skrátenie kontrolného obvodu pri výrazne obdĺžnikovom stĺpe javí ako konzervatívne.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 212-217. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO