Analýza rozhledových poměrů na přechodech pro chodce

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Předmětem práce je analýza návrhových parametrů pro rozhledové poměry na přechodech pro chodce. Stávající české normy začínají být vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků silničního provozu, ochrany životního prostředí, snížení časové náročnosti při dopravě, a především k masivnímu rozvoji dopravy nevyhovující. V současné době se v platné české normě ČSN 73 6110 objevují požadavky na rozhledové poměry na přechodech pro chodce, které jsou matoucí s ohledem na jejich nejednoznačnost, vypovídající hodnotu nebo neproveditelnost. Článek je zaměřený na popis a zhodnocení současného stavu rozhledových trojúhelníků na přechodech pro chodce a na poukázání na nadbytečnost a duplicitu informací v normě, jejichž odstranění by přispělo k jejímu zpřehlednění.
The main focus of the paper is the analysis of design parameters for sight distance at pedestrian crossings. The current Czech standards are beginning to be unsatisfactory due to the growing requirements for ensuring the safety and protection of road users, reducing the time required for transport, and the massive development of transport. The valid Czech standard ČSN 73 6110 contains requirements for visibility conditions at the pedestrian crossing, which are confusing about their ambiguity, informative value, or impracticability. The article is focused on the description and evaluation of the current state of sight distance at pedestrian crossings and on pointing out the redundancy and duplication of information in the standard, the removal of which would contribute to its clarity.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 189-194. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO