Preventivní údržba tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem pomocí navařování

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou preventivního navařování a údržby tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem. Příspěvek představuje hlavní vlivy působící na vývoj ojetí a deformace srdcovek s mělkým žlábkem, které jsou charakteristické postupným úbytkem materiálu a změnou geometrie žlábků. Příspěvek předkládá případovou studii dlouhodobě sledované tramvajové srdcovky s mělkým žlábkem na lokalitě Praha - Výtoň, na které je demonstrován typický vývoj stavu žlábků srdcovky v čase až do času její preventivní údržby navařením a následný vývoj po provedené údržbě a jeho srovnání s původním stavem nové srdcovky. Příspěvek se dále blíže zaměřuje na samotný preventivní zásah navařením a reprofilaci žlábků během této preventivní údržby.
The article deals with the issue of preventive welding and maintenance of tramway shallow crossing. The article presents the main influences the development of head loss and deformation of shallow crossing which are characterized by gradual loss of material and change in the geometry of grooves. The article presents a case study of a long-term monitored tramway shallow crossing in the locality od Prague - Vyton which demonstrates typical development of condition of grooves of tramway shallow in time to its preventive maintenance by welding and next development after maintenance and its comparison with the original geometry of new tramway shallow. The article presents also preventive maintenance by surface welding and reprofiling grooves during this preventive maintenance.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 152-157. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO