Vplyv zmeny klímy na efektívnosť EPC projektov

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Energy consumption in buildings is an important factor related to sustainable development and is closely linked to the main threat to human society posed by greenhouse gas emissions and the associated global warming. Optimizing of energy consumption in buildings and the efficient use of energy from renewable sources with minimal impact on the environment are at the heart of the fight against climate change. The article discusses the current state of climate change and its impact on energy consumption in the building, describes the possibilities of assessing the future energy performance of buildings through simulations as a tool for optimal design of energy consumption in a building, taking into account future climate data, and explains the financing model for improving energy efficiency of buildings through EPC projects.
Spotreba energie v budovách je dôležitým faktorom súvisiacim s trvalo udržateľným rozvojom a je úzko spojená s hlavnou hrozbou ľudskej spoločnosti, ktorú predstavuje tvorba skleníkových plynov a s tým súvisiace globálne otepľovanie. Optimalizácia spotreby energie v budovách a efektívne využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie s minimálnym dopadom na životné prostredie predstavujú jadro boja proti zmene podnebia. Článok pojednáva o problematike súčasného stavu klimatických zmien a ich dopadu na spotrebu energie v budove, popisuje možnosti hodnotenia EHB prostredníctvom simulácií ako nástroja pre optimálny návrh spotreby energie so zohľadnením údajov o budúcej klíme a zároveň objasňuje model financovania zlepšenia energetickej efektívnosti budov prostredníctvom EPC projektov.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 723-728. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO