2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 486
 • Item
  Elektronický detektor pro tenkovrstvé mikrosenzory plynů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Rozštípil, Jakub; Hubálek, Jaromír; Stehlík, Jiří
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat elektroniku v podobě SMT přístroje pro tenkovrsvé senzory plynů a nastudovat princip funkce senzorů plynů na bázi polovodivých oxidů. Přístroj obsahuje regulátor teploty a elektroniku, jež je schopna snímat koncentraci plynů na povrchu senzoru. Zařízení je navrženo pro řízení 4 senzorů a má komunikovat s počítačem pro nastavení počátečních podmínek a snímání koncentrace plynu. Praktická část diplomové práce obsahuje návrh a realizaci elektroniky a tvorbu softwaru pro její ovládání.
 • Item
  USB zavaděč pro 8/32 bitové mikrokontroléry
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Křenek, Pavel; Semiconductors, Pavel Lajšner, Freescale; Galda, Michael
  Předkládaná práce se zabývá problematikou obvodového programovaní s použitím programového zavaděče. Základním zaměřením práce je vytvoření funkčních bootloaderů pro dva typy mikrokontrolérů firmy Freescale.
 • Item
  Anténa s nízkošumovým zesilovačem pro pásmo VHF
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Bauer, Tomáš; Kasal, Miroslav; Šebesta, Jiří
  Obsahem této práce je realizace nízkošumového zesilovače pro kmitočtové pásmo 137MHz až 138MHz a antény pro příjem signálů ze satelitů NOAA. Funkčnost nízkošumového zesilovače je ověřena simulací v Ansoft Desinger a funkčnost antény je rovněž ověřena simulací v prostředí HFSS. Obě zařízení jsou realizována ve formě prototypů a jsou změřeny jejich parametry.
 • Item
  Dynamické vážení vozidel
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kašpárek, Ladislav; Beneš, Petr; Klusáček, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým vážením vozidel. Zaměřuje se na použití piezopolymerových koaxiálních snímačů. Práce obsahuje přehled snímačů používaných pro dynamické vážení, metody zpracování získaných signálů a jejich následné vyhodnocení. Dále je nastíněm návrh měřicího stanoviště včetně měřicího řetězce. Pomocí navrženého zesilovače jsou na vzorku snímače provedena základní měření ověřující jeho vlastnosti a použitelnost pro daný účel.
 • Item
  Analýza připojení nového zdroje do soustavy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Galuszka, Jakub; Matoušek, Antonín; Ing. Pavel Štěpánek - ČEZ a.s.- EDU
  Tato práce se zabývá záměrem dostavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany a způsobem jeho připojení do přenosové soustavy. Hlavním cílem práce je navrhnout konkrétní řešení vyvedení výkonu nového zdroje do určitého bodu přenosové soustavy a tento návrh zvoleným výpočtem doplnit. Práce je rozdělena podle zadání do tří hlavních částí. První část popisuje současné technické řešení hlavního elektrického schématu (vyvedení výkonu) našich dvou jaderných elektráren a také obecně u vybraných typů zahraničních jaderných elektráren. Je zde nastíněn i způsob provedení vlastní spotřeby elektráren. Úkolem druhé části je uvést přehled uvažovaných výkonových a dispozičních variant nového zdroje, ale především zhodnotit, jaké jsou možnosti jeho připojení do soustavy. V třetí části je s pomocí informací z části předchozí proveden konkrétní návrh technického řešení vyvedení výkonu do soustavy a výpočet parametrů blokového vedení včetně zvolené varianty ustáleného chodu. Na tuto část, resp. na práci jako celek, bezprostředně navazuje jiná diplomová práce s názvem „Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU“. V této práci jsou z velké části použity materiály a informace od společnosti ČEZ, a s., z nichž některé mají důvěrný charakter. Dále je zde využito poznatků z analýzy od společnosti EGÚ Brno, a. s. Tato práce nenahrazuje komplexní analýzu všech aspektů nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.