Nevizuálne svetelné prostredie v budovách

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Daylight plays an important role in achieving energy savings and visual comfort in buildings. It conforms to human circadian rhythms and provides the best visual conditions in the work environment and residential buildings. Due to the dynamics of life in today's modern society, people are spending more and more time indoors. As a result, we are exposed to less and less time directly in daylight. This is true depending on the appropriateness of the indoor lighting environment. The diversity of geometric properties of the space, but also the optical properties of building materials significantly complicate the simplified view of the evaluation of the circadian potential in buildings. This fact points to the fact that not only the quantity but also the quality (i.e., colour spectrum of light) of the indoor light environment needs to be properly addressed.
Denné svetlo zohráva významnú úlohu pri dosahovaní úspor energie a vizuálneho pohodlia v budovách. Je v súlade s ľudskými cirkadiánnymi rytmami a umožňuje najlepšie vizuálne podmienky v pracovnom prostredí a v obytných budovách. Vzhľadom na dynamiku života v súčasnej modernej spoločnosti ľudia trávia v interiéroch stále viac času. V dôsledku toho sa vystavujeme čoraz menej času priamemu dennému svetlu. Táto skutočnosť zvyšuje dôležitosť vhodne navrhnutého vnútorného svetelného prostredia. Rôznorodosť geometrických vlastností priestoru, ale aj optických vlastnosti stavebných materiálov výrazne komplikuje zjednodušený pohľad na hodnotenie cirkadiánneho potenciálu v budovách. Tento fakt poukazuje na skutočnosť, že nielen kvantitu, ale aj kvalitu (t.j. spektrálne zloženie svetla) vnútorného svetelného prostredia je potrebné vhodne riešiť.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 695-703. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO