Porovnanie hydraulických pomerov v primárnych rozvodoch tepla

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Príspevok sa venuje porovnaniu hydraulických pomerov v primárnych rozvodoch tepla vybraného úseku sústavy centralizovaného zásobovania teplom. Porovnával sa výpočtový stav so skutočným stavom pred obnovou stavebných objektov a výpočtový stav s predpokladaným stavom po obnove stavebných objektov pripojených na sústavu centralizovaného zásobovania teplom. Cieľom príspevku je prostredníctvom tlakových diagramov poukázať na disproporcie, ktoré sú na reálnych tepelných sieťach sústav centralizovaného zásobovania teplom, nakoľko sa hydraulike vonkajšej časti vykurovacej sústavy nevenuje dostatočná pozornosť. Rekonštrukciou pôvodných primárnych rozvodov tepla a výmenou obehového čerpadla na vybranom úseku možno dosiahnuť hydraulickú stabilitu sústavy a úsporu prevádzkových nákladov.
The paper deals with the comparison of hydraulic conditions in the primary heating network of a selected section of the district heating system. The calculated state was compared with the actual state before the renovation of buildings and the calculated state with the expected state after the renovation of buildings connected to the district heating system. The aim of the paper is to point out the disproportions that exist in the real heating networks of district heating systems through pressure diagrams, as the hydraulics of the outer part of the heating system are not given sufficient attention. By reconstructing the original primary heat distribution and replacing the circulation pump on a selected section, hydraulic stability of the system and savings in operating costs can be achieved.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 661-666. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO