Alternativní ontologie: topologická imaginace a topologický materialismus

Abstract
Disertační práce Alternativní ontologie s podtitulem Topologická imaginace a topologický materialismus se zaměřuje na analýzu prostorových fenoménů a prostoru v intencích matematické disciplíny topologie, která se zajímá o?prostory z hlediska teorie množin. Mým cílem je představit topologii jako nástroj nejen pro současnou filosofii, ale i pro uměleckou tvorbu. Pro potřebu disertační práce formuluji dva pojmy: Topologická imaginace a Topologický materialismus. Topologická imaginace je nástroj a metoda, jak tvořit a myslet s vědomím prostoru jakožto dynamické struktury, jež není vázána pouze pevnými geometrickými zákonitostmi. Tato metoda vznikla jako pojmenování mé dlouhodobé umělecké praxe, která je z velké části opřena o?studium prostoru, topologie, teorie uzlů a hledání způsobů jejich aplikace ve vizuálně-umělecké i teoretické práci. Topologický materialismus navrhuji jako pojem, jež spojuje myšlení sítí a nad-dimenzionálních prostorů s filosofickými proudy materialistické tradice, zejména Nového materialismu. Mojí základní tezí je, že tyto směry nelze vnímat odděleně. Materialismus nelze myslet bez jeho prostorové dimenze a topologie bez ukotvení v?materiální světě se stává pouhou abstrakcí. Druhá část disertační práce je věnována analýzám konkrétních prostorů: námi obývaného prostoru, jež nazývám fenomenologickým, infrastruktury, logistického prostoru, informačního prostoru a prostoru kapitálu. Kromě jednotlivých analýz se též zaměřuji na jejich průsečíky, napojení a společné fungování.
The dissertation Alternative Ontology, subtitled Topological Imagination and Topological Materialism, focuses on the analysis of spatial phenomena and space in the intentions of the mathematical discipline of topology, which is interested in spaces from the point of view of set theory. My goal is to present topology as a tool not only for contemporary philosophy, but also for artistic creation. For the purpose of the dissertation, I formulate two concepts: Topological imagination and Topological materialism. Topological imagination is a tool and method for creating and thinking with the consciousness of space as a dynamic structure, which is not bound only by fixed laws of geometry. This method originated as the name of my long-term artistic practice, which is largely based on the study of space, topology, knot theory and the search for ways of their application in artistic and theoretical work. I propose Topological materialism as a concept that combines the thinking of networks and multi-dimensional spaces with the philosophical currents of the materialist tradition, especially the New Materialism. My basic thesis is that these cannot be perceived separately. Materialism cannot be thought without its spatial dimension, and topology without anchoring in the material world becomes a mere abstraction. The second part of the dissertation is devoted to the analysis of specific spaces: the space we inhabit, which I call phenomenological, infrastructure, logistics space, information space and the space of capital. In addition to individual analyzes, I also focus on their intersections, connections and joint operation.
Description
Citation
MRVA, J. Alternativní ontologie: topologická imaginace a topologický materialismus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná umění a umělecký provoz
Comittee
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (předseda) Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D. (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) doc. Mgr. David Kořínek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. András Cséfalvay, Art.D. (člen)
Date of acceptance
2022-01-12
Defence
Předseda komise doc. Mgr. Jan Zálešák Ph.D. představil doktoranda MgA. Jozefa Mrvu a téma jeho dizertační práce. Školitel doc. MgA. Filip Cenek seznámil přítomné s průběhem studia a dosaženými výsledky doktoranda. Doktorand následně představil výsledky svého dizertačního výzkumu a svou dizertační práci. Byly přečteny posudky oponentů doc. Mgr. Art. Andráse Cséfalvaye, Art.D. a doc. Mgr. Davida Kořínka, kteří doporučili dizertační práci k obhajobě. V následné diskuzi doktorand reagoval na dotazy týkající se zejména pojmového aparátu dizertační práce. Komise ale považovala tyhle nejasnosti spíše jako inspirativní v dalším uvažování a diskuzi. Komise velice ocenila poznatky doktoranda v oblasti filozofie a odvahu představit svůj vlastní myšlenkový systém. Komise také kladně hodnotila předložený soubor uměleckých projektů doktoranda.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO