Feed Parameters Influencing the Breeding of Mealworms (Tenebrio molitor)

Abstract
With the growing public interest in edible insects, breeders are forced to increase the volume of production and shorten the life cycle of farmed insects. The exact composition of the feed is the know-how of each manufacturer. The aim of this work was to determine the general impact of individual conventional types of feed (bran, whey, raw ware potatoes) on the life cycle rate of Tenebrio molitor (TM), larval mortality and the content of fats, fatty acids and nitrogenous substances in larvae and their excrements. For the reasons of sustainability of the state of nature and waste disposal, polystyrene foam was added to the experiment as feed. The experiment was performed in two phases-rearing for 21 weeks and 5 weeks. The nitrogen content was determined using the Kjeldahl method (ISO 1871: 2009), the fat content by the Soxhlet method and the fatty acid profile using a gas chromatograph with a flame ionization detector (FID). The results of the work show that the basis of the TM feed is wheat bran, not only due to the observed low larval mortality (45% over 21 weeks) and their optimal nutritional value (nitrogenous substances 53.6% DM, fat 37.1% DM, the highest total fatty acid content) but also due to the higher speed of TM development. Lower larval mortality during rearing was found when feeding dried whey and raw ware potatoes, but the development cycle rate was low. This confirmed that the bran as a feed allowed a fast life cycle with good larval nutritional parameters. From a nutritional and reproductive point of view, TM appeared to be a suitable alternative to animal production. Polystyrene as a feed, tested for biodegradation by TM larvae, caused the highest larval mortality (75% in 21 weeks). However, the content of nitrogenous substances in the larvae increased to 69.77%, in the excrement, it even increased to 82.68%, and there was no cannibalism among the larvae. The work thus demonstrated the possibility of biodegradation of polystyrene using TM larvae with an increase in nitrogenous substances in both larvae and excrement.
S rostoucím zájmem veřejnosti o jedlý hmyz jsou chovatelé nuceni zvyšovat objem produkce a zkracovat životní cyklus chovaného hmyzu. Přesné složení krmiva je know-how každého výrobce. Cílem této práce bylo zjistit obecný vliv jednotlivých konvenčních druhů krmiv (otruby, syrovátka, syrové konzumní brambory) na rychlost životního cyklu Tenebrio molitor (TM), mortalitu larev a obsah tuků, mastných kyselin a dusíkatých látek. látky v larvách a jejich exkrementech. Z důvodů udržitelnosti přírodního stavu a likvidace odpadu byl do pokusu přidán jako krmivo pěnový polystyren. Experiment byl proveden ve dvou fázích - odchov po dobu 21 týdnů a 5 týdnů. Obsah dusíku byl stanoven pomocí Kjeldahlovy metody (ISO 1871: 2009), obsah tuku Soxhletovou metodou a profil mastných kyselin pomocí plynového chromatografu s plamenově ionizačním detektorem (FID). Z výsledků práce vyplývá, že základem krmiva TM jsou pšeničné otruby, a to nejen díky pozorované nízké mortalitě larev (45 % za 21 týdnů) a jejich optimální nutriční hodnotě (dusíkaté látky 53,6 % DM, tuk 37,1 % DM, nejvyšší celkový obsah mastných kyselin), ale také díky vyšší rychlosti vývoje TM. Nižší mortalita larev během odchovu byla zjištěna při krmení sušenou syrovátkou a syrovými konzumními bramborami, ale rychlost vývojového cyklu byla nízká. To potvrdilo, že otruby jako krmivo umožňují rychlý životní cyklus s dobrými nutričními parametry larev. Z nutričního a reprodukčního hlediska se TM jevila jako vhodná alternativa k živočišné výrobě. Polystyren jako krmivo, testovaný na biodegradaci larvami TM, způsobil nejvyšší mortalitu larev (75 % za 21 týdnů). Obsah dusíkatých látek v larvách se však zvýšil na 69,77 %, v exkrementech dokonce na 82,68 % a ke kanibalismu mezi larvami nedošlo. Práce tak prokázala možnost biodegradace polystyrenu pomocí larev TM s nárůstem dusíkatých látek jak v larvách, tak v exkrementech.
Description
Citation
Sustainability. 2021, vol. 13, issue 23, p. 1-14.
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/23/12992
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO