2007

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Psychogalvanický reflex a jeho detekce
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Brudík, Vladislav; Chmelař, Milan; Kolářová, Jana
  Bakalářská práce popisuje historický vývoj měření psychogalvanického reflexu. Zabývání polarizací elektrod a velikosti měřeného elektrického proudu a napětí procházejícím přes povrch kůže. Také se zabývá vedením elektrického proudu tkáněmi a účinkem elektrického proudu na organismus. Na konci projektu se zabývá návrhem psychogalvnanometru a jeho využití.
 • Item
  Digitální zpracování analogových signálů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Čermák, Petr; Murina, Milan; Sedláček, Jiří
  Práce se zabývá problematikou digitálního zpracování analogového signálu. V práci je proveden rozbor všech částí řetězce pro zpracování analogového signálu. Vstupní veličinou je signál z měřící cívky, který je následně zesílen a přiveden do vzorkovače. Navzorkovaný signál je zpracován A/D převodníkem a následně poslán na paralelní port. Na základě získaných údajů je navrženo schéma pro zpracování vzorku. Přenos na paralelní port je uskutečněn ve dvou krocích, kdy se nejprve převede jedna část slova a následně zbylá část. Mezi převodníkem a vzorkovačem je vzájemná vazba a synchronizace. Oba dva jsou řízeny ze stejné řídící sběrnice.
 • Item
  Číslicová filtrace signálů EKG
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Ráček, Tomáš; Kozumplík, Jiří; Kolář, Radim
  Cílem práce je pod¬chycení současného stavu problema¬tiky číslicového předzpracování elektrokardiogramů. Jsou rozebrány kmitočtové vlastnosti jednot¬livých rušivých signálů (kolísáni nu¬lové izolinie, síťový brum, myopoten¬ciály) a diskutovány metody pro je¬jich potlačení. Na základě tohoto popisu jsou orientačně stano¬veny požadavky na amplitudovou charakteristiku fázově nezkreslujícího filtru pro potlačení driftu izoelektrické linie signálu EKG. Bylo vytvořenu několik číslicových filtrů tak, aby testování s nimi umožnilo požadavky na amplitudo¬vou charakteristiku dále zpřesnit. Z experimentů vyply¬nulo, že signál EKG lze bez ohledu na pravidelnost ryt¬mu filtrovat horní propustí s lineární fázovou charakte¬ristikou s mezní frekvencí 0,7 Hz a maximálním útlu¬mem v propustném pásmu 0.5 dB, aniž dojde k jeho podstatnému zkreslení. Dále je popsán experiment, pomocí kterého byla určena šířka frekvenčního pásma ideální, fázově nezkreslující pásmové zádrže pro potlačení sí¬ťového brumu v signálu EKG. Ukázalo se, že šířka pás¬ma může být až +- 3 Hz v okolí sítového kmitočtu, aniž přitom dojde k nepřípustnému zkreslení užitečného sig¬nálu. Dále jsou uvedeny vlastnosti, způsoby návrhu a realizace pásmových zádrží, vycházejících z principů Lynnových filtrů. Pro filtraci signálu EKG v reálném čase horní propustí potlačující kolísání nulové izolínie je optimální použít filtr, jehož mezní frekvence je kontinuálně přizpůsobována aktuální tepové frekvenci. V práci je popsán jednoduše realizovatelný nerekurzivní filtr Lynnova typu s časově proměnnou impulsní charakteristikou průběžně přizpůsobovanou momentální frekvenci signálu EKG.