2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 609
 • Item
  Záložní zdroj (UPS)
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Junek, Michal; Chmelař, Milan; Sekora, Jiří
  Práce je zaměřena na problematiku kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie z rozvodné sítě. Jsou zde popsána možná řešení, která dokáží omezit, případně zcela odstranit jevy související s nekvalitní dodávkou elektrické energie. Práce je namířena převážně na systémy nepřerušovaného napájení (UPS), které jsou pro tuto problematiku hojně využívány. Tyto systémy jsou zde popsány hlavně z hlediska normalizace, topologie, výběru a z hlediska omezení jednotlivých rušivých faktorů. Dále se tato práce zaměřuje na problematiku návrhu měniče napětí.
 • Item
  Měření a analýza elektrokardiografických signálů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Zimáková, Jana; Kolářová, Jana; Hlaváč, Martin
  Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s metodikou měření elektrokardiografických signálů, jejich popisem a následnou analýzou. Během měření jsem využívala počítačový systém Biopac a program Matlab. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na obecnou problematikou činnosti srdce, vznik, měření a popis EKG křivky. Druhá část je věnována popisu programu Biopac – využití, postup při měření a ukázka výsledků naměřeného klidového a zátěžového EKG. Třetí část popisuje samotné zpracování naměřených signálů v programu Matlab.
 • Item
  Modelování hemodynamické odezvy na neuronální aktivitu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Bartoň, Marek; Havlíček, Martin; Bartoš, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje vztahy mezi neuronální aktivitou a metabolismem mozku, dále se zabývá modelováním mozkové krevní dynamiky pro účely fMRI, porovnává několik vybraných modelů a prezentuje výsledky analýz dat fMRI získaných aplikací těchto modelů.
 • Item
  Samobuzené oscilátory v elektronice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Grill, Jiří; Štrunc, Marian; Dobis, Pavel
  Cílem mé bakalářské práce je pojednat o vlastnostech samobuzených oscilátorů s konkrétním zřetelem na Van der Polův oscilátor. Jde o samobuzené kmity, které mohou být generovány v nelineárních dynamických soustavách (autonomních či neautonomních). Je pojednáno o periodických stacionárních stavech ve dvousložkovém systému, je odvozena Van der Polova rovnice a analyzovány možnosti jejich řešení. Je sledován průběh kmitů oscilátoru v závislosti na stupni jeho nelinearity, počítačovou simulací v programu MatLab a C++ Builder 6, a to jak pro případ homogenní Van der Polovy rovnice (s nulovou pravou stranou), tak i v případě nehomogenní rovnice (s nenulovou pravou stranou). Ve druhém případě jde o buzený Van der Polův oscilátor, ve kterém oscilátor přechází i do chaotického režimu.
 • Item
  Diagnostika jednotky palubního počítače osobního automobilu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Račanský, David; Dřínovský, Jiří; Šebesta, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoduché diagnostiky jednotky palubního počítače osobního automobilu. Řešení je rozděleno na 2 dílčí části. První řeší hardwarovou stránku realizace, která se opírá o využití integrovaného obvodu ELM323. Tento obvod obsahuje 6 komunikačních protokolů pro základní diagnostické účely. Komunikace je zde modifikována z původní RS232 na USB za pomoci FTDI čipu. Návrh softwarového řešení byl realizován v programovacím nástroji C++ Builder 6.0. Obsahuje 9 módů, které zahrnují všechny typy automobilů, podléhající komunikačním standardům ISO 9141 a ISO 14230 pro automobilovou diagnostiku. Dokáže rozpoznat o jakou závadu se jedná, je-li definována v příslušné tabulce. Ukládání a načítání získaných dat je v programu samozřejmostí.