Integrated Approach of Intelligent Asset Maintenance and Resource Conservation for Circular Economy

Abstract
Rychlá globální industrializace a urbanizace kladla velkou zátěž na spotřebu přírodních zdrojů. Například nedostatek vody a znečištění vody již dlouhou dobu ovlivňují lidské životy a hospodářský rozvoj a uchýlení se k čisté sladké vodě se stává důležitým problémem. Rostoucí problémy s nepravidelným zásobováním vodou a znečištěním vody vyžadují pokročilejší metodiky hodnocení vodních zdrojů, které by vedly k praktickému využívání vody a hospodaření s ní. Dalším známým problémem je akumulace plastového odpadu v této možnosti, což vyvolává znepokojivé obavy ohledně dosažení optimální sítě pro zachování zdrojů, směřující k cíli oběhového hospodářství. Koncept cirkulární ekonomiky se zaměřuje nejen na ochranu zdrojů, ale také zdůrazňuje důležitost zachování a zachování životnosti aktiv. Tato práce je zaměřena na vývoj pokročilých přístupů k ochraně zdrojů a údržbě majetku Tato práce představuje rozšířenou analýzu metod založených na Pinch při zachování materiálových zdrojů pro průmyslové místo. Hlavní rozšíření zahrnují koncepční analýzu sítě pro zachování zdrojů, která zahrnuje omezení několika kvalit, cílení a syntézu záhlaví a syntézu sítě pro zachování materiálu v rámci celého webu. Tyto metody slouží uživatelům jako grafické uživatelské rozhraní k výběru preferovaných možností návrhu a zároveň zajišťují minimální spotřebu čerstvých zdrojů. Studie také rozšiřuje začlenění různých typů zdrojů, jako je teplo a voda, do ochranné sítě. Otázky řízení, jako je řízení zdrojů, dotace a rozdělování nákladů, jsou rovněž studovány pro ekologický průmysl. S ohledem na prodloužení životnosti aktiva je do této studie začleněno dlouhodobé plánování procesu nebo průmyslového areálu pokrývajícího věk majetku, odpisy a spolehlivost. Nástroje pro integraci procesů jsou navrženy tak, aby plánovaly náklady na údržbu na časové období a plánování pracovní síly. Studie je také rozšířena o další analýzu zahrnující investice do pohotovostních jednotek a technologií pro jakýkoli proces. Kombinace výkonu aktiv s ochranou zdrojů, rámce diagnostiky chyb a prognózy se aplikuje na plánování údržby majetku Total Site/Eco-industrial park.
The rapid global industrialisation and urbanisation have placed heavy burdens on natural material resources consumption. For example, water scarcity and water pollution have been affecting human lives and economic developments for a long time, and resorting to clean fresh water has been becoming an important issue. The increasing irregular water supply and water pollution issues require more advanced water resources assessment methodologies to guide practical water use and management. Another well-known issue is the plastic waste accumulation in the option, which raises an alarming concern in achieving the optimal resources conservation network, striving towards the goal of Circular Economy. The Circular Economy concept not only focuses on resources conservation but also highlights the importance of maintaining and preserving the assets’ lifetime. This thesis is focused on developing advanced approaches for resources conservation and asset maintenance This thesis presents the extended analysis of Pinch-based methods in conserving the material resources for an industrial site. The major extensions involve the conceptual analysis on the resource conservation network that involves multiple qualities constraints, headers targeting and synthesis, and Total Site material conservation network synthesis. These methods serve as the graphical user interface for the users to select the preferable design options while ensuring the fresh resources consumptions are minimal. The study also extends the incorporation of different types of resources, such as heat and water, into the conservation network. The management issues such as resources management, subsidies and cost allocations are also studied for the eco-industrial site. Considering the asset’s lifetime prolongation, the long-term planning of a process or industrial site is incorporated in this study covering the assets’ age, depreciation and reliability. Process Integration tools are proposed to plan for the maintenance cost for a time period and workforce scheduling. The study is also extended to more analysis involving standby units and technologies investment for any process. Combining asset performance with resources conservation, the fault diagnosis and prognosis framework is applied to the Total Site/Eco-industrial park asset maintenance planning.
Description
Citation
CHIN, H. Integrated Approach of Intelligent Asset Maintenance and Resource Conservation for Circular Economy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (předseda) prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. (člen) prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., dr. h. c. (člen) prof Zdravko Kravanja (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-11-04
Defence
The candidate provided comprehensive presentation prooving high ability for scientific research, including novel and original features. He answered 6 questions from prof. Ditl, 6 from prof. Hanika, 2 from prof. Kravanja. All reviewers were positive. Additional questions form members of the commitee were fully answered as well fully satisfactorily.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO