2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 481
 • Item
  Studie systémové a procesní optimalizace servisního řízení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Prokeš, Viktor; Jurová, Marie; Havlásek, Roman
  Diplomová práce je orientována na automobilový průmysl se zaměřením na domácího producenta vozidel Škoda Auto. Popisuje předmět podnikání ve jmenovaném subjektu a následně poukazuje na současný trend automobilového trhu v ČR. Na základě uvedených výsledků předkládá vývoj čerpaných služeb v čase spojených s užíváním produktů Škoda Auto. Dále je popsán současný stav servisních procesů při průchodu vozidla servisem u dealera Škoda Auto. Studie se zabývá rozborem s využitím a provázaností současných servisních systémů. Jelikož moderní technologie použité v dnešních automobilech vznáší podstatně vyšší diferencované nároky na jejich údržbu a také personál, je nezbytné veškeré servisní procesy neustále optimalizovat s maximální snahou o využití veškerých získaných informací na vstupu z předchozích výstupů. Pro tyto účely je popsáno nezbytné zavedení a permanentní využívání elektronických víceúčelových záznamových zařízení předurčených ke sběru dat. Dále je popsán předpokládaný servisní proces s využitím elektronického záznamového klíče vozidla s poukazem na procesní zjednodušení v průběhu jednotlivých servisních operací. Závěrem je zhodnocen přínos uvedeného možného řešení pro servisní procesy a jejich uživatele.
 • Item
  Zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Rousová, Michaela; Kubíček, Jaroslav; Mrňa, Libor
  Diplomová práce řeší možnosti zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí. Malosériová výroba neposkytuje příliš mnoho možností k využití mechanizace anebo automatizace. Naopak při sériové výrobě se dá efektivita zvýšit použitím robotizovaného pracoviště. Při dostatečně vyráběném množství dochází po krátké době k ušetření nákladů a to hlavně nákladů mzdových. Z toho plyne krátká doba návratnosti investice. Ve firmě LAC se vyrábí tři typy výrobků. U laboratorních pecí je možné zvýšit efektivitu používáním přípravků. U ostatních standardních a atypických pecí je velmi obtížné navrhnout přípravky nebo polohovadla pro jejich rozmanité velikosti. Velkou komplikací je i umístění firmy ve druhém patře budovy. Nejvhodnějším výrobkem s ohledem na zvýšení efektivity při svařování je sériová výroba topidel. Pro tento typ lze zkrátit svařovací časy využitím robotizovaného pracoviště.
 • Item
  Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Matejková, Monika; Píška, Miroslav; Prokop, Jaroslav
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenie pre komplexné využitie konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň. Úvodná časť práce obsahuje popis CNC programovania a CAD/CAM systémov. Nasleduje zmapovanie súčasného stavu konštrukčnej dokumentácie vytváranej na oddelení Konštrukcie a zmapovanie situácie na oddelení Technológie spoločnosti Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno. V ďalšej časti je uskutočnená analýza problému pri spracovaní a zdieľaní konštrukčných podkladov pre potrebu zefektívnenia procesu CNC programovania. Záverečná časť práce obsahuje zhodnotenie a závery pre realizáciu navrhovaných riešení.
 • Item
  Frézování vnitřních závitů na tělesech vstřikovacích jednotek Bosch
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Krčál, Petr; Humár, Anton; Prokop, Jaroslav
  Tato diplomová práce se v úvodu zabývá různými druhy výroby závitů (zvláštní důraz je kladen na výrobu vnitřních závitu), odlišnými druhy nanášení otěruvzdorných povlaků metodami PVD a CVD, popsání jejich hlavních výhod a nevýhod. Poté jsou v práci vysvětleny jednotlivé mechanizmy a formy opotřebení nástrojů s povlaky. V druhé části diplomové práce je provedena analýza součas-ného stavu výroby vnitřních závitů u vysokotlakých zásobníků firmy Bosch a ná-sledně pomocí elektronového řádkovacího mikroskopu porovnáno 6 odlišných závitových fréz.
 • Item
  Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Valešová, Jaroslava; Katolický, Jaroslav; Charvát, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotního vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Úvod obsahuje zamyšlení nad nutností využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění. Druhá, praktická část je věnována popisu objektu a navrhovaného způsobu vytápění. Dále výpočet tepelných ztrát, návrh nízkoteplotního kotle, tepelného čerpadla, zabezpečovacího zařízení, otopných těles, dimenzování a regulaci otopné sítě. Závěrečná část se věnuje zhodnocení zvoleného způsobu vytápění a jeho provozu.