Vliv vlastností vodního uložení na výsledky zkoušek odolnosti betonu vůči cyklickému namáhání mrazem a chemickým rozmrazovacím látkám

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Beton jakožto nejpoužívanější stavební materiál je hodnocen podle celé řady hledisek včetně jeho trvanlivosti. V posledních letech jsou publikovány vědecké a odborné práce, které se zabývají možnostmi hodnocení jeho trvanlivosti za účelem zajištění požadované životnosti betonových konstrukcí. Článek je zaměřen na problematiku zjišťování a hodnocení odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Konkrétně tedy zkoumání vlivu vlastností vodního uložení při zrání betonu na výsledky zkoušení jeho odolnosti vůči cyklickému namáhání mrazem a chemickým rozmrazovacím látkám. Tato problematika je řešena jako podnět z praxe, kdy se odborníci z oblasti výroby cementu a betonu domnívají, že různé chemické složení vody při uložení zkušebních těles má vliv na výsledky těchto zkoušek. Příspěvek byl prezentován na konferenci JuFos 2021.
Concrete is the most widely used building material and is typically evaluated from many points of view, including its durability. In recent years, scientific and professional works have been published that deal with the possibilities of evaluating its durability to guarantee the required service life of concrete structures. The article deals with the topic of investigating and evaluating the resistance of the concrete surface to the effects of water and de-icing chemicals. In particular, it deals with the investigation of the influence that the properties of water storage have on the results of tests of concrete resistance to cyclical frost stress and de-icing chemicals during the process of concrete curing. This is, in fact, motivated by practice, as experts in the field of cement and concrete production believe that when placing test specimens into water for testing the resistance of concrete to de-icing chemicals, the chemical composition of water affects the results of these tests.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 2, s. 9-13. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO