Financial Key Performance Indicators in Engineering Companies

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-25
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Budapest University of Technology and Economics
Altmetrics
Abstract
Performance is usually defined as system of monitoring individual corporate processes on way to produce the appropriate changes in organizational culture, systems and processes. These activities help to achieve optimal performance agreement targets, allocation of resources, information management on possible modifications of business strategyorsharingtheresultscontinuedindividual goals. Due the performance monitoring the companies can find the Key Performance Indicators, also known as KPIs that help to all organizations define and measure progress toward corporate goals. The objective of this paper is to find trend of improvement by measuring effectiveness of marketing activities. For this reason there was used questionnaire survey, focused on engineering companies operating in Czech Republic. Results and discussion of the paper are based on the analysis of secondary sources and selected data of questionnaire survey, which are involved on measuring the performance of Czech companies. To process the results of the questionnaire survey, there were used both basic types of descriptive statistics and factor analyze on the selected dataset. The data were processed by using the statistical program IBM SPSS Statistics 22. The conclusions provide characteristics of the limitations of research and its potential further direction.
Výkonnost je obvykle definována jako systém monitorování jednotlivé firemní procesy na cestě k výrobě příslušné změny v organizační kultury, systémů a procesů. Tyto aktivity pomáhají k dosažení optimálních o dohodě výkonnostních cílů, alokaci zdrojů, řízení informací o možných úpravách obchodní strategyorsharingtheresultscontinuedindividual cílů. Díky výkonu sledování společnosti, najdete klíčových ukazatelů výkonnosti, známé také jako KPI, které pomáhají všem organizacím definovat a měřit pokrok směrem k cíli společnosti. Cílem této práce je najít trend zlepšování měřením efektivity marketingových aktivit. Z tohoto důvodu bylo použito dotazníkové šetření zaměřené na inženýrských společností působících v České republice. Výsledky a diskuse z papíru jsou založeny na analýze sekundárních zdrojů a vybraných údajů dotazníkového šetření, které se podílejí na měření výkonnosti českých firem. Pro zpracování výsledků dotazníkového šetření, byly tam použity oba základní typy popisné statistiky a faktor analyzovat na zvoleném datovém souboru. Data byla zpracována pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics 22. Závěry poskytnout charakteristiky omezení výzkumu a jeho potenciální další směr.
Description
Citation
Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences. 2015, vol. 23, issue 1, p. 60-67.
https://pp.bme.hu/so/article/view/7810
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO