2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Persistentní organické polutanty v životním prostředí Jihomoravského kraje
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Lána, Radim; Vávrová, Milada; Kráčmar, Stanislav; Večeřa, Zbyněk; Hajšlová, Jana
  Byla provedena studie bioakumulace POP v potravním řetězci a historických trendů hladin POP v sedimentech Brněnské přehrady. Současné úrovně kontaminantů byly stanoveny v jelci tloušti z řeky Svratky a rovněž byla posouzena hygienická kvalita ryb z rekreačního rybolovu. Současné úrovně POP v terestrickém ekosystému byly posouzeny pomocí analýz jehličí jako přirozeného indikátoru znečištění. Studium jedinců tří druhů dravých ptáků z ČR bylo zaměřeno na zhodnocení kontaminace těchto vrcholných predátorů POP. S pomocí analýz vybraných druhů ryb ze Záhlinických rybníků byl rovněž studován proces bioakumulace. Posouzení parametrů dvou moderních extrakčních technik a jejich využitelnosti pro izolaci POP z různých matric bylo námětem poslední části dizertace.
 • Item
  Agreagační chování polysacharidů ve vodných roztocích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Mravec, Filip; Pekař, Miloslav; Valko, Marián; Hrdlovič, Pavol; Valko, Marián
  Tato práce je zaměřena na agregační chování nativního a hydrofobně modifikovaného hyaluronanu, v různých molekulových hmotnostech a stupních substituce, ve vodném prostředí. Pro studium bylo vybráno šest fluorescenčních sond s různými vlastnostmi (Pyren; Nilská červeň; Perylen; Akridinová oranž; 6-(p-Toluidino)-2-nafthalenesulfonová kyselina; PRODAN). a výsledky získané pomocí těchto sond byly porovnány s jednoduchým anionaktivním tenzidem (Dodecylsíran sodný). U všech použité sond byly testovány jejich spektrální vlastnosti v závislosti na polaritě okolí a/nebo na koncentraci. Pro stanovení vlastností nepolárního jádra hyaluronového agregátu byly vybrány dvě sondy (Pyren, Nilská červeň). U domén byly sledovány polarita a viskozita vnitřního prostředí a jejich závislost na iontové síle a teplotě. Pro modifikované hyaluronany bylo stanoveno, že jejich kritická agregační koncentrace klesá s rostoucí molekulovou hmotností a stupněm substituce. Pro vlastní doménu platí, že její kompaktnost roste s rostoucí iontovou silou, ale klesá s rostoucí teplotou.
 • Item
  Separace azaarénů vysoceúčinnou kapalinovou chromatografií
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Kočí, Kamila; Šimek, Zdeněk; Friedl, Zdeněk; Večeřa, Zbyněk; Ventura, Karel
  Předložená práce je studií chromatografického chování azaarenů v separačním systému vysoceúčinné kapalinové chromatografie s obrácenými fázemi. Hlavním cílem této práce bylo použití základních principů chromatografické separace pro popis a interpretaci výsledků separace azaarénů v různých chromatografických podmínkách včetně efektů jako je nereprodukovatelná retence, chvostování elučních zón či silné zadržení ve stacionární fázi. Práce byla zaměřena na bazické azaarény, často označované jako akridiny, které patří mezi perzistentní organické polutanty s karcinogenní a mutagenní aktivitou. Chromatografické chování bylo studováno na modelové skupině osmi dvou a trojjaderných akridinů, které se běžně vyskytují ve vzorcích životního prostředí znečištěných polycyklickými aromatickými sloučeninami. Separace byly realizovány za podmínek izokratické eluce se třemi oktadecylovými stacionárními fázemi různého původu. Nejprve byly otestovány povrchové vlastnosti zvolených stacionárních fází, hydrofobicita a silanolová aktivita, následovaly separační experimenty. Jejich cílem bylo posouzení vlivu tří rozdílných parametrů na retenční chování akridinů: povrchových vlastností stacionární fáze, složení mobilní fáze a fyzikálně-chemických vlastností akridinů. Zpracování všech výsledků bylo založeno na hodnotách kapacitních poměrů, které poskytují nejvyšší míru reprodukovatelnosti, avšak uvedeny byly také ostatní chromatografické parametry hodnotící termodynamické a kinetické aspekty separace. Na základě provedených experimentů byly nalezeny jednoduché vztahy mezi třemi hodnocenými parametry a charakterem interakcí separačního mechanismu. Praktické využití těchto znalostí znamená zjednodušení optimalizace separačních procesů. Současně také nabízí řešení separačních problémů s akridiny, ale i s ostatními bazickými látkami, které vykazují srovnatelné hodnoty pKa a Mr.
 • Item
  Diagnostika rozkladu těkavých organických látek v klouzavém obloukovém plazmatickém výboji
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Grossmannová, Hana; Krčma, František; Kapička, Vratislav; Pekárek,, Stanislav
  Předmětem této disertační práce bylo prozkoumat na modelových látkách možnosti jejich rozkladu v klouzavém obloukovém plazmatickém výboji za atmosférického tlaku. Klouzavý obloukový výboj (GlidArc) je dynamicky se rozvíjející metodou generace netermálního plazmatu. Nabízí celou řadu možností průmyslového využití, zejména pro svou vysokou energetickou účinnost, specifickou produktivitu a vysokou selektivitu reakcí. GlidArc je při nízkém až atmosférickém tlaku jednoduchým a finančně nenáročným způsobem generace netermálního plazmatu. V současné době je zkoumáno možné využití tohoto zařízení v několika oblastech, mimo jiné i v oblasti rozkladu různých látek. Využitím netermálních plazmatických metod pro likvidaci těchto látek by mělo být dosaženo např. vyšší účinnosti rozkladu, nižší spotřeby energie, aj. Prezentované experimenty navazují na poznatky získané při vypracovávání diplomové práce, při nichž byly prověřeny některé konstrukční prvky zařízení a spektroskopickými měřeními bylo prostudováno vlastní plazma výboje. Pro potřeby této práce pak byly zvoleny modelové látky z řady aromatických i alifatických sloučenin (toluen, hexan a cyklohexan), v koncentracích set až tisíců ppm. Jsou zde shrnuty výsledky experimentů zabývajících se stanovením elektrických parametrů zařízení, směřujících k optimalizaci provozu reaktoru a stanovení energetických účinností celého rozkladného procesu. Dále byla pomocí záznamů pořízených vysokorychlostní kamerou vyhodnocena některá specifika výboje GlidArc jako jsou tvar, maximální délka nebo doba existence plazmového vlákna v závislosti na podmínkách výboje. Pomocí analyzátoru spalin Testo jsme se pak pokusili kvantitativně popsat nežádoucí nízkomolekulární produkty rozkladných procesů v plazmatu, jako jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a vodík v závislosti na podmínkách výboje. Pro stanovení vysokomolekulárních produktů rozkladu VOC pak byla využita plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektroskopií (GC/MS). Na základě těchto měření bylo možno určit účinnosti rozkladu a konverzi vyšších uhlovodíků v závislosti na konkrétních podmínkách experimentu a sledovat jednotlivé cesty chemické transformace těkavé organické látky v plazmatu.
 • Item
  Pektin-hemicelulózový komplex a exopektát hydrolázy degradující homogalakturonan
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Flodrová, Dana; Omelková, Jiřina; Kráčmar, Stanislav; Márová, Ivana; Tremlová, Bohuslava
  xxx