2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 447
 • Item
  Vytvorenie marketingovej stratégie Mediahost.sk na českom trhu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kapičák, Tomáš; Chlebovský, Vít; Šebo, Peter
  Diplomová práca sa zameriava na vývoj marketingovej stratégie firmy Mediahost.sk na slovenskom trhu. Analyzuje makro a mikro prostredie v IT priemysle, a to najmä so zameraním na webhosting. Aktuálna marketingová stratégia spoločnosti je popísaná a hlavné ovplyvňujúce faktory sú rozpoznané. Diplomová práca obsahuje návrhy zmien a odporúčania zahrnuté v novej marketingovej stratégii spoločnosti. Navyše, je navrhnutý plán a rozpočet realizácie.
 • Item
  Návrh efektivního řízení multikulturního týmu v mezinárodním podniku působícím v IT oblasti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Šimek, Tomáš; Konečná, Zdeňka; Matějka, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh na zlepšení týkající se efektivního řízení multikulturního týmu ve velké mezinárodní společnosti působící v oblasti informačních technologií. V práci jsou uvedeny základní teoretické poznatky týkající se efektivního řízení, firemní kultury, řízení lidských zdrojů a týmové práce. Praktická část je zaměřena na analýzu stávajícího stavu společnosti, díky které bylo možné navrhnout taková opatření, která pří správné implementaci povedou k optimalizaci a zefektivnění samotného řízení týmu, motivace jeho členů, komunikace, výkonnosti a kvality. K analýze současného stavu byly použity rozhovory s jednotlivými členy týmu a dotazníkové šetření.
 • Item
  Hodnocení výkonnosti podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Malinová, Lenka; Kocmanová, Alena; Kánská, Martina
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výkonnosti podniku v letech 2007-2011. Za použití různých metod analýzy firmy a vhodných metod finanční analýzy je hodnocena výkonnost a finanční zdraví podniku. Výsledkem práce bude návrh možného postupu pro budoucí strategii.
 • Item
  Marketingové aktivity pro vstup společnosti do nové lokality
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Palla, Jaroslav; Mráček, Pavel; Dvořáková, Renata
  Tato práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu jihomoravského kraje v oblasti výkupu a zpracování kovového odpadu. Její první část se soustředí na nutná teoretická východiska. V druhé části je představena společnost TSR Czech republic s.r.o. a je provedena analýza obecného a oborového okolí s důrazem na analýzu konkurence. Výsledkem práce pak jsou návrhy aktivit, pro získání nových zákazníků a etablování společnosti na novém trhu, kde v minulém roce firma vybudovala nové strategické šrotiště.
 • Item
  Informační strategie firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Sedlařík, Vladimír; Koch, Miloš; Maštalíř,, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou služby YouTube a následným popisem jejích hlavních nedostatků. Na základě teoretických postupů a provedených analýz je cílem navrhnout službu, která odstraní hlavní problémy YouTube, vybudovat kolem této služby firmu a posléze tuto službu uvést na trh. Tato služba při tom nebude YouTube nahrazovat, ale bude jej vhodně doplňovat. Dále zde bude představena možná struktura, strategie a informační strategie této nové firmy a její odhadované finanční výsledky v prvních několika letech.