2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 54
 • Item
  Sociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Horáková, Jitka; Schmeidler, Karel; Cupal, Martin
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení vlivu sociálně patologických jevů na cenu nemovitostí a návrh jejich řešení. Sociální prostředí může na trh s realitami působit negativně či pozitivně v závislosti na charakteru jeho proměn. Lokalitu charakterizují nejen fyzické, ale i společenské a ekonomické faktory. Součástí práce je zachycení a zhodnocení těchto souvislostí ve vybraném území města Brna, a to primárně v místním, okrajově i v časovém kontextu. Pozornost je věnována sociálně patologickým jevům spojeným s kriminalitou.
 • Item
  Ocenění s využitím informačního modelu budovy
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Průcha, Aleš; Kliment, Daniel; Venkrbec, Václav
  Cílem této diplomové práce je s využitím modelu BIM ocenit stavbu nákladovým způsobem. Práce se zabývá představením BIM, popisu historie, zaváděním a potřebou BIM ve stavebnictví. Dále je v práci obsažen popis metod ocenění se zvláštním zaměřením na nákladový způsob ocenění. Pro účely práce byl vytvořen 3D model rodinného domu. Takto vytvořený model byl oceněn několika nákladovými způsoby ocenění – propočet dle technickohospodářských ukazatelů, položkový rozpočet, nákladové ocenění BIM. Práce obsahuje popis postupu při ocenění pomocí BIM a vyhodnocení cen všech nákladových způsobů.
 • Item
  Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Skupa, Jan; Čech, Josef; Klika, Pavel
  Diplomová práce s názvem Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem, se zabývá návrhem několika variant zateplení budovy, a následného vyhodnocení na základě porovnání provozních nákladů budovy jednotlivých variant zateplení. Teoretická část se zabývá historií zateplování objektů, jsou zde uvedeny typy tepelně izolačních materiálů a varianty energeticky úsporných domů. Poté jsou řešeny normativní požadavky, energetická náročnost budov a způsoby zateplení jednotlivých konstrukcí budovy. Následně se řeší metody ekonomického hodnocení investice a způsob sestavení souhrného rozpočtu. Praktická část obsahuje popis stavby a navržené varianty zateplení, včetně výpočtu nákladů, zhodnocení doby návratnosti investice a vyhodnocení navrhovaných variant.
 • Item
  Stanovení výše pojistného plnění
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Holomčíková, Hana; Čech, Josef; Hlavinková, Vítězslava
  Předmětem diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění po požáru na nemovitosti v Louce. První teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů v oblasti oceňování nemovitostí a pojišťovnictví. Dále praktická část je soustředěna na vlastní výpočet ocenění posuzované nemovitosti nákladovou metodou, která se uplatní ve třech časových obdobích. Nakonec se stanoví výše nákladů na opravy po pojistné události pomocí položkového rozpočtu tvořeného v programu BUILDPower S. Na závěr diplomové práce se zhodnotí výše pojistného plnění a porovná s pojistnou smlouvou.
 • Item
  Vliv nastavení geometrie vozidla na opotřebení běhounu pneumatiky
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Fuchsová, Kateřina; Bilík, Martin; Langer, Aleš
  Diplomová práce se zabývá vlivem nastavení geometrie vozidla na opotřebení běhounu pneumatiky. Byla provedena série testů na nákladních vozidlech s různým nastavením geometrie náprav. V průběhu pěti měsíců byla sesbírána data ohledně opotřebení běhounů pneumatik. Na závěr byla provedena analýza těchto dat a uskutečněn návrh úpravy metodiky pro další využití.