Sledování objektů v panoramatickém videu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce mapuje dosavadní vývoj v oblasti sledování objektů v panoramatickém 360° videu. Práce si klade za cíl odhalit hlavní problémy, které souvisejí se sledováním objektů a dále se zaměřuje na jejich řešení v rámci panoramatického videa. Během studia této problematiky bylo zjištěno, že dosud bylo provedeno jen velmi málo řešení pro sledování objektů v ekvirektangulární projekci panoramatického videa. V této práci jsou proto představena dvě vylepšení pro metody sledování jediného objektu založené na adaptaci ekvirektangulárních snímků. Tato diplomová práce navíc přináší vlastní manuálně vytvořený dataset panoramatických videí s více než 9900 anotacemi. Pro tento nový dataset je provedeno detailní vyhodnocení celkově 12 významných i moderních algoritmů pro sledování objektů.
The master thesis maps the state of the art of visual object tracking in panoramic 360° video. The thesis aims to reveal the main problems related to visual object tracking and moreover focuses on their solution in panoramic videos. In the study of the existing approaches was found that very few solutions of visual object tracking in equirectangular projection of panoramic video have been implemented so far. This thesis therefore presents two improvements of object tracking methods that are based on the adaptation of equirectangular frames. In addition, this thesis brings the manually created dataset of panoramic videos with more than 9900 annotations. Finally the detailed evaluation of 12 well known and state of the art trackers has been performed for this new dataset.
Description
Citation
AMBROŽ, V. Sledování objektů v panoramatickém videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Žádný z použitých trackerů nemá parametry, které bylo potřeba pro experimenty nastavit? Doopravdy mají některé použité trackery "uvnitř" motion model, který ovlivňuje NFOV? Proč nemáte v textu přesně definované algoritmy BORDER a NFOV? Jakou má statistická analýza pomocí ANOVA vypovídací schopnost, když vaše videa nejsou pravděpodobně reprezentativním vzorkem nějaké reálné skupiny videí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO