Webová aplikace pro grafickou vizualizaci geografických časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Geografická data se stala nedílnou součástí každodenního života. Nejběžnější vizualizací geografických dat je statická tematická mapa. Ta ovšem vizualizuje pouze jeden časový okamžik, případně několik z nich, agregovaných dohromady. Bez času navíc není možné vizualizovat geografické jevy, jako je vývoj různých geografických charakteristik (např. růst emisí uhlíku nebo šíření viru). Cílem této práce je vytvoření nástroje pro vytváření vizualizací geografických časových řad, které umožní data prezentovat a studovat. Řešení je vyvinuto jako nástroj aplikace Geovisto. Vyvinutý nástroj umožňuje uživatelům vytvářet vlastní vizualizace a animace geografických časových řad a zároveň je konfigurovatelný pro použití s obecnými daty. Uživatelé se znalostí programování mohou vytvářet nové Geovisto nástroje (např. tematické mapy) a pomocí nástroje pro práci s časem sami implementovat animace do nových tematických map.
Geospatial data has become an integral part of everyday life. The most common visualization of geospatial data is a static thematic map. However, static maps visualize only one time moment, or several of them aggregated together. Moreover, it is impossible to visualize geographical phenomena such as the evolution of different geographical features (e.g., the growth of carbon emissions or the spread of a virus) without time. This work aims to create a tool for creating visualizations of geospatial time series that allow data to be presented and studied. The solution is developed as a tool of the Geovisto application. The developed tool allows users to create custom visualizations and animations of geospatial time series while being configurable for use with general data. Users with programming knowledge can create new Geovisto tools (e.g., thematic maps) and use the time tool to implement animations themselves in the new thematic maps.
Description
Citation
RYKALA, K. Webová aplikace pro grafickou vizualizaci geografických časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Na základě jakých vstupů byly definovány požadavky na aplikaci? Co je potřeba provést, aby v grafu time-player komponenty bylo možné zobrazit dvě či více datových řad (např. jedna pro vrstvu kartogramu (choropleth), druhá pro vrstvu symbolů (marker map)? Komise, například: Jaký formát je použit pro serializaci? Komise, například: Co je potřeba pro dokončení k zveřejnění?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO