Výroba těla granátu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce pojednává o technologii výroby těla dělostřeleckého granátu ráže 155 mm z oceli C60. Součást je vyráběna v sérii po 100 000 kusech. Na základě literární studie a podkladů byl navržen technologický postup zápustkového kování zohledňující specifický tvar výkovku. Určen byl objem výchozího polotovaru a tvářecí síla. Na základě velikosti tvářecí síly byl vybrán vhodný tvářecí stroj. Proveden byl i návrh nástrojů pro operaci děrování a redukční průměry sad kladek pro protahování výkovku. V technicko-ekonomickém zhodnocení byly vyčísleny materiálové náklady na výrobu celé série.
The diploma thesis deals with the technology of production of the body of an artillery shell caliber 155 mm from C60 steel. The part is manufactured in series of 100,000 pieces. Based on a literature study and materials, a technological procedure of drop forging was designed, taking into account the specific shape of the forging. The volume of the starting blank and the forming force were determined. A suitable forming machine was selected based on the magnitude of the forming force. The design of tools for punching operations and reduction diameters of sets of rollers for forging stretching was also performed. In the technical and economic evaluation, the material costs for the production of the entire series were quantified.
Description
Citation
MORAVEC, Z. Výroba těla granátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. V čem se liší výsledky obhajované diplomové práce v porovnaní s disertační prací [37], která řeší podobnou problematiku? (plně zodpověděl) 2. V technicko-ekonomickém zhodnocení vyšel počet ústřižků z jedné tyče 16,99. Nebylo by vhodné i vzhledem k ceně materiálu volit 17 kusů? (částečně zodpověděl) 3. Jak by jste změřil rozměr 94,85 mm na výkrese těla granátu? (plně zodpověděl) 4. Volil jste teplotu ohřevu 1000 °C. Na základě čeho jste stanovil zvolenou teplotu? (částečně zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO