Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem objektu pro bydlení seniorů v městyse zvaném Velké Němčice. Projektu předcházelo vytvoření Strategického plánu pro udržitelnost a možný rozvoj sídla ve formě publikace na základě analýz, vlastních návštěv a jednání se zainteresovanými osobami (podněty ze strany zastupitelstva). Z této publikace pak vyšlo několik konkrétních témat pro detailnější rozpracování. Mezi cíle Velkých Němčic patří právě i řešení bydlení starších občanů, jelikož se jako většina jiných obcí v České republice potýkají s problémem stárnutí obyvatelstva. V rámci práce byly vytipovány různé potenciální lokality pro obytné stavby pro seniory a zváženy možné formy těchto zařízení. Vybraná parcela se nachází v samotném centru obce, v blízkosti školy, sportoviště, ale i obytné zástavby a s těmito aspekty bylo třeba pracovat tak, aby bylo dosaženo co nejvíce vyhovujícího výsledku jak pro samotné seniory, tak i pro ostatní občany. Navržený objekt by měl sloužit soběstačným osobám v seniorském věku, které chtějí být v centru dění, v interakci nejen s dospělými obyvateli obce, ale i s mladší generací. Byty jsou navrženy tak, a by bylo možné provést úpravy v případě snížené pohyblivosti a senioři se nemuseli stěhovat na jiné místo. Společné prostory (vnitřní i vnější) slouží pro rekreaci všech obyvatel domu, ale i jako místo setkávání s příbuznými a známými. Venkovní část nemá být oddělena od okolí bariérou, má sloužit jako prostor, kde dochází nejvíce k procesu socializace. Předdiplomní projekt byl zpracováván ve skupině a v této spolupráci bylo v určité míře pokračováno i během individuálních zadání diplomových prací, jelikož i tyto jednotlivé projekty mají za cíl zlepšit prostředí městysu a život v něm.
The diploma thesis follows up the design of a senior-housing building in a small town called Velké Němčice. The design project was preceded by the creation of “Strategic Plan for the Sustainability and Possible Development of the Residency” in the form of a book publication based on analyzes, research of the area and discussion with the members of the city council. According to this publication several specific topics were created for more detailed elaboration. The solution of senior-housing belongs among the other goals of Velké Němčice town since as other small towns in Czech Republic they face the same problem of an aging population. As a part of a project there were selected various potential locations for senior-housing buildings and possible forms of these facilities were considered. The selected plot is located in the very center of the town nearby school, football field and also residential area. It was necessary to work with these aspects in order to achieve the best result both for seniors and for town residents. The building design is intended for self-sufficient seniors who still want to be part of social interaction both with town residents and with the younger generation. In a case of reduced mobility the apartments are designed in a way that can be easily modified and seniors do not need to move to another location. Common areas (indoor and outdoor) are used for recreation of all residents of the house including meetings with relatives and close friends. The outer part of the residency serves as a space where the process of socialization takes place the most. The pre-diploma thesis was developed in a group as a team-work and this cooperation also continued during the individual assignment of diploma theses. The common goal of all collaborators is to improve the environment of the town and life in it itself.
Description
Citation
SLÁMOVÁ, N. Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Eugen Točík (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Studentka prezentovala svou práci. Následně byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Studentka reagovala na témata vzešlá z posudku oponenta práce. Komise diskutovala nad vhodností výběru parcely a vznesla připomínky k navrženému řešení z hlediska udržitelnosti. Zazněly pochybnosti zejména k řešení vnitřního prostředí. Studentka reagovala na dotazy ke konstrukci krovu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO