Automatizace experimentální sestavy pro optickou spektroskopii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a popisem aplikace, která umožnila plnou automatizaci experimentální sestavy pro spektrální mapování s využitím konfokální optické mikroskopie. Je zde prezentována komunikace se všemi jednotlivými zařízeními a vysvětlen princip sběru dat ze zkoumaného vzorku a jejich následné matematické zpracování. Výstupem z této aplikace je pak vizualizace 2D spektrálních map hodnotících intenzitu a pozici spektrálních píku s možností exportování uživatelsky zajímavých bodových spekter. Mimoto, práce dále popisuje rešeršní studii optické konfokální spektroskopie s aplikacemi do nanofotoniky. Navíc funkčnost celé aplikace je demonstrována na spektrální odezvě 2D metapovrchu, který funguje jako Bayerova maska.
This bachelor thesis deals with the development and description of an application that enabled full automation of an experimental assembly for spectral mapping using confocal optical microscopy. It presents communication with all individual devices and explains the principle of data collection from the examined sample and their subsequent mathematical processing. The output of this application is the visualization of 2D spectral maps evaluating the intensity and position of spectral peaks, with the possibility of exporting user-friendly point spectra. In addition, the work further describes a research study of optical confocal spectroscopy with applications to nanophotonics. In addition, the functionality of the whole application is demonstrated on the spectral response of a 2D metasurface, which acts as a Bayer mask.
Description
Citation
HRABINA, J. Automatizace experimentální sestavy pro optickou spektroskopii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Můžete vysvětlit, proč je v uvedených skenech přítomna dělící čára? Můžete vysvětlit, v jakých mezích se pohybuje přiváděné napětí, které považujete za „vysoké“? Byl zmíněný poskok stolku způsoben vámi vytvořeným softwarem nebo vzniká jinak? Můžete vysvětlit pojem mionový pík? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO