2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 440
 • Item
  Model nákladových funkcí podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Valúšek, Lucián; Luňáček, Jiří; Oulehla, Jiří
  Moja bakalárska práca sa venuje rozboru teórie nákladov a nákladových funkcií, ktoré som ďalej použil na spracovanie nákladovej funkcie podniku Falko s.r.o.. Stanovil som klasifikačnú analýzu, regresnú a korelačnú analýzu a nakoniec som urobil odporúčania pre firmu, ktoré môže urobiť pre zlepšenie situácie.
 • Item
  Možnosti implementace Competitive Intelligence do zemědělské společnosti.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hodovský, Michal; Bartes, František; Rompotl, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je aplikace Competitive Intelligence do ze-mědělské společnosti, což managementu společnosti umožní lépe zjišťovat informace o konkurenci a zaráz lépe chránit citlivé informace zkoumaného podniku. Tím podniku dáme konkurenční výhodu. V první části práce popisuji situaci podniku, načež se dostanu k definování řešeného problému. Ve druhé části se zabývám teoretickou přípravou nutnou k vytvoření jednotky Competi-tive Intelligence. Třetí část se věnuje vytvoření možností, které firma bude mít. Jejich výsledkem je funkční systém Competitive Intelligence. Nakonec možná řešení shrnu a firmě jedno z nich doporučím.
 • Item
  Návrhy na zlepšení výkonnosti podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Janeček, David; Luňáček, Jiří; Oulehla, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení finanční výkonnosti společnosti BAUHAUS k.s. Práce se dělí na tři základní části. V první z nich bude provedena literární rešerše, která povede k vysvětlení základních pojmů finanční analýzy, jež bude použita k měření výkonnosti. Druhá část bude zaměřena na vyhodnocení současné finanční výkonnosti podniku a ve třetí části budou navržena opatření, která mohou vést k jejímu zlepšení.
 • Item
  Finanční výkonnost firmy a návrhy na možná zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Pulkert, David; Luňáček, Jiří; Oulehla, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční výkonnosti firmy. Firma bude zhodnocena na základě teoretických poznatků aplikovaných na reálná data. Firma bude taktéž porovnána s přímým konkurentem a budou vytvořeny návrhy, které by měly vést ke zlepšení finanční výkonnosti podniku.
 • Item
  Návrh projektu založení pobočky oční optiky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Dobešová, Soňa; Doskočil, Radek; Smolíková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá využitím projektového řízení v praxi na konkrétním projektu otevření nové pobočky oční optiky. V první části jsou specifikovány a popsány jednotlivé metody, které jsou poté použity v praktické části bakalářské práce. Druhá část je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti DOBE, s.r.o. Výsledek analýzy je shrnut ve SWOT analýze. Poslední část se týká aplikování získaných zkušeností projektového řízení v praxi na konkrétní projekt.