SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem zadání diplomové práce bylo zpracování architektonické studie vybraného objektu z předdiplomního projektu urbanistického řešení Sportovně – rekreačního resortu Králíky v okrese Ústí nad Orlicí. Urbanisticko-architektonická studie vymezila pozemky vhodné k umístění horského hotelu, které se nachází v těsné blízkosti stávající městské zástavby jižně od města a v jihozápadní části vymezené lokality pro realizaci sportovně-rekreačního resortu Králíky. Záměrem města je vybudovat na vlastním pozemku nový hotelový komplex k poskytnutí maximálních servisních služeb vznikajícího resortu. Ski hotel je navržen jako jeden stavební objekt s příslušenstvím. Dále jsou součástí stavby vedlejší objekty jako zpevněné plochy a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod. Ski hotel je navržen v energeticky pasivním standardu, bude splňovat nároky na vysokou kvalitu vnitřního prostředí a bude minimalizovat spotřeby energií na svůj provoz. Prioritou návrhu je zdravé vnitřní prostředí a šetrnost k životnímu prostředí. Cílem bylo vytvoření stavby, která respektuje okolní zástavbu a svým hmotovým řešením nevyčnívá do okolí.
The theme of the diploma thesis was the elaboration of an architectural study of a selected building from the undergraduate project of the urban design of the Kraliky Sports and Recreation Resort in the Ústí nad Orlicí district. The urban-architectural study defined a property suitable for the location of a mountain hotel, which is located in close proximity to the existing urban development south of the city and in the southwestern part of the defined location for the implementation of the sports and recreational resort Kraliky. The city's intention is to build a new hotel complex on its own property to provide maximum service for the emerging resort. The ski hotel is designed as one building with additional structures including ancillary buildings such as paved areas and roads, utilities, etc. The ski hotel is designed in an energy-passive standard, it will meet the requirements for high quality indoor environment and will minimize energy consumption for its operation. The priority of the project is a healthy indoor environment and environmental friendliness. The aim was to create a building that respects the surrounding buildings and its material solution does not protrude into the surroundings.
Description
Citation
VALÍK, J. SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Akad. arch. Ladislav Kuba - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jakub Kotrla - tajemník, Ing. arch. Viktor Svojanovský - člen, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Závěrečnou práci obhajoval na dobré úrovni pro mgr. práce. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a na dobré úrovni. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl jasně. Otázky při rozpravě: Čeho mělo být architektonicky dosáhnuto? Jak je řešena v několika místech hydroizolace? Prostory pro vzduchotechniku, rekuperaci? Proč není navrženo zádveří? Jak jsou řešeny prostory pro hendikepované? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO