Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavním tématem této práce je vypracování urbanistické studie zaměřené na vybudování multifunkčního, sportovního a rekreačního areálu v lokalitě Vsetín-Ohrada, který nese název dané lokality, Ohrada. Důvodem pro vypracování této práce je současný, dezolátní stav areálu, který již z velké časti nenaplňuje svůj účel, slouží pouze jako ubytovna a zázemí pro tenisový klub. K řešení území jsem přistoupil způsobem, který přináší jednoznačně identifikovatelné tvarosloví budov s důrazem na maximální využití denního světla, otevřených prostor, zeleně, sociální interakce, který v sobě spojuje ideje a potřeby budoucí generace a vtiskává tak území nového genia loci místa. Za největší výzvu v komplexním řešení celého areálu pokládám nalezení smysluplného využití velkého množství zeminy, které chátrající tribuny obsahují. Toto řešení nacházím ve vytvoření přístupné pochozí hmoty, která poskytne několik různých částí s rozdílnou atmosférou a náplní. Dále jsem se nažil jednoduše propojit všechny objekty pěší lávkou. Na základě této koncepce vznikla studie, která využívá kvalit pozemku a doplňuje je celou řadou sportovně – rekreačních provozů. Základní myšlenkou bylo vytvoření volnočasového veřejného prostoru se zaměřením na variabilitu užívání daného prostoru, který slouží širokému spektru veřejnosti napříč generacemi. Došlo tak k vytvoření několika hlavních hmot, které lokalitu člení, vtiskávají území menší měřítko a spoluvytvářejí rozdílné atmosféry. Zároveň je celý areál volně přístupný a otevřený veřejnosti. Ukazatelem dlouhodobě fungující společnosti je schopnost ohleduplného chování k veřejnému a poloveřejnému prostoru. Prostor před mezi budovami se tak stává důležitější než budova samotná. V tu chvíli můžeme mluvit o veřejném životě, který je v čase udržitelný.
This paper aims to elaborate an urbanistic study focused on the establishment of a multifunction athletic and recreational area located in Vsetín-Ohrada, carrying the name of the location, Ohrada. The reason to elaborate on this project is the current desolate state of the area, which already does not fulfil its purpose and serves only as lodgings and as a facility for the tennis club. My approach for this project implies identified accidence of buildings with an emphasis on maximal use of daylight, open spaces, green areas, and social interactions. All of these parts connect ideas and needs of future generations and deliver into the area new Genio Loci. For me, the biggest challenge in this complex area is finding the answer to meaningful use of the big amount of soil that is part of the canker tribune. The solution for this challenge might be in the creation of new access paths and footbridge to the buildings which provide several parts of space with different atmosphere and purpose. The main idea was the creation of a leisure public space with an emphasis on the variability of used areas that serve people from all age groups. It creates several main areas that divide the location and deliver various atmospheres for each generation. Additionally, the area as a whole is open and accessible to the public. A sign of long-term functional society is the ability of considerable behaviour toward public areas. Space in front of and between buildings happened to be more important than the building itself. In this case, we can talk about public life that is sustainable in time.
Description
Citation
TALLMAYER, D. Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Pavel Rada - předseda, prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. - místopředseda, MgA. Václav Kočí, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student v prezentaci představil komisi svoji diplomovou práci reagoval na připomínky komise a připomínky z posudků: - kapacita parkovacich stání - ochrana staveb v záplavovém území - tepelná izolace sportovní haly - hydroizolace nad projektovou dokumntací reagoval na dotazy komise: - pohyb osob z terénu na rampy, pravidla pohybu osob - obslužné komunace a provoz zásobování - restauarační provoz v objektu - konstrukční řešení sportovních hal - konstrukční řešení fasády - údržba fasády - konstrukční řešení osvětlení chodbe hotelu - dipsoziční řeššení sortovišť kolem hlavní haly - architektonické řešení objektu zázemí - dispozicční řešení objektu hotelu - způsob zacházeni se srážkovou vodou - izolace základů stavby
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO