Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada

but.committeeIng.arch. Pavel Rada - předseda, prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. - místopředseda, MgA. Václav Kočí, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent v prezentaci představil komisi svoji diplomovou práci reagoval na připomínky komise a připomínky z posudků: - kapacita parkovacich stání - ochrana staveb v záplavovém území - tepelná izolace sportovní haly - hydroizolace nad projektovou dokumntací reagoval na dotazy komise: - pohyb osob z terénu na rampy, pravidla pohybu osob - obslužné komunace a provoz zásobování - restauarační provoz v objektu - konstrukční řešení sportovních hal - konstrukční řešení fasády - údržba fasády - konstrukční řešení osvětlení chodbe hotelu - dipsoziční řeššení sortovišť kolem hlavní haly - architektonické řešení objektu zázemí - dispozicční řešení objektu hotelu - způsob zacházeni se srážkovou vodou - izolace základů stavbycs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorOdvárka, Antoníncs
dc.contributor.authorTallmayer, Dominikcs
dc.contributor.refereeKotek, arch Jakubcs
dc.date.accessioned2021-06-17T06:57:38Z
dc.date.available2021-06-17T06:57:38Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractHlavním tématem této práce je vypracování urbanistické studie zaměřené na vybudování multifunkčního, sportovního a rekreačního areálu v lokalitě Vsetín-Ohrada, který nese název dané lokality, Ohrada. Důvodem pro vypracování této práce je současný, dezolátní stav areálu, který již z velké časti nenaplňuje svůj účel, slouží pouze jako ubytovna a zázemí pro tenisový klub. K řešení území jsem přistoupil způsobem, který přináší jednoznačně identifikovatelné tvarosloví budov s důrazem na maximální využití denního světla, otevřených prostor, zeleně, sociální interakce, který v sobě spojuje ideje a potřeby budoucí generace a vtiskává tak území nového genia loci místa. Za největší výzvu v komplexním řešení celého areálu pokládám nalezení smysluplného využití velkého množství zeminy, které chátrající tribuny obsahují. Toto řešení nacházím ve vytvoření přístupné pochozí hmoty, která poskytne několik různých částí s rozdílnou atmosférou a náplní. Dále jsem se nažil jednoduše propojit všechny objekty pěší lávkou. Na základě této koncepce vznikla studie, která využívá kvalit pozemku a doplňuje je celou řadou sportovně – rekreačních provozů. Základní myšlenkou bylo vytvoření volnočasového veřejného prostoru se zaměřením na variabilitu užívání daného prostoru, který slouží širokému spektru veřejnosti napříč generacemi. Došlo tak k vytvoření několika hlavních hmot, které lokalitu člení, vtiskávají území menší měřítko a spoluvytvářejí rozdílné atmosféry. Zároveň je celý areál volně přístupný a otevřený veřejnosti. Ukazatelem dlouhodobě fungující společnosti je schopnost ohleduplného chování k veřejnému a poloveřejnému prostoru. Prostor před mezi budovami se tak stává důležitější než budova samotná. V tu chvíli můžeme mluvit o veřejném životě, který je v čase udržitelný.cs
dc.description.abstractThis paper aims to elaborate an urbanistic study focused on the establishment of a multifunction athletic and recreational area located in Vsetín-Ohrada, carrying the name of the location, Ohrada. The reason to elaborate on this project is the current desolate state of the area, which already does not fulfil its purpose and serves only as lodgings and as a facility for the tennis club. My approach for this project implies identified accidence of buildings with an emphasis on maximal use of daylight, open spaces, green areas, and social interactions. All of these parts connect ideas and needs of future generations and deliver into the area new Genio Loci. For me, the biggest challenge in this complex area is finding the answer to meaningful use of the big amount of soil that is part of the canker tribune. The solution for this challenge might be in the creation of new access paths and footbridge to the buildings which provide several parts of space with different atmosphere and purpose. The main idea was the creation of a leisure public space with an emphasis on the variability of used areas that serve people from all age groups. It creates several main areas that divide the location and deliver various atmospheres for each generation. Additionally, the area as a whole is open and accessible to the public. A sign of long-term functional society is the ability of considerable behaviour toward public areas. Space in front of and between buildings happened to be more important than the building itself. In this case, we can talk about public life that is sustainable in time.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationTALLMAYER, D. Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.cs
dc.identifier.other136290cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198291
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOhradacs
dc.subjectsportcs
dc.subjectsportovně-rekreační areálcs
dc.subjecttribunacs
dc.subjectmultifunkční halacs
dc.subjectšatnycs
dc.subjecttenisový klubcs
dc.subjectbezbariérové užívánícs
dc.subjectubytovánícs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectnábřežícs
dc.subjectgenius locics
dc.subjectveřejnostcs
dc.subjectsociální interakcecs
dc.subjectvariabilitacs
dc.subjectudržitelnostcs
dc.subjectFenceen
dc.subjectsporten
dc.subjectathletic and recreational areaen
dc.subjecttribuneen
dc.subjectmultifunctional hallen
dc.subjectdressing roomen
dc.subjecttennis cluben
dc.subjectbarrier-freeen
dc.subjectlodgingsen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectriverbanken
dc.subjectgenius locien
dc.subjectpublicen
dc.subjectsocial interactionen
dc.subjectvariabilityen
dc.subjectsustainabilityen
dc.titleSportovně rekreační centrum Vsetín, Ohradacs
dc.title.alternativeSports and Relaxation Centre Vsetín, Ohradaen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-16-10:11:52cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid136290en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:17:18en
sync.item.modts2021.11.12 16:57:33en
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
66.47 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-57259.pdf
Size:
61.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-57259.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-57258.pdf
Size:
58.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-57258.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136290.html
Size:
1.43 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136290.html
Collections