Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je návrh Římskokatolického kostela Seslání Ducha svatého v Brně Líšni. Objekt bude doplněním potřeb Salesiánské komunity, která v blízkém domě mládeže Salesko působí již téměř 30 let a zaměřuje se na výchovu mládeže metodami od Dona Bosca. V návrhu kostela se také počítá s vybudováním zázemí farníků a ubytováním Salesiánů. Dále by měl sloužit nejen současné komunitě, ale i širší veřejnosti. Návrh nabízí řešení, jak v moderní době začlenit stavbu těchto rozměrů do urbanistického celku jako je sídliště. To vše s důrazem na minimalizování negativních dopadů na stávající obyvatele, kteří okolní plochy využívají k rekreaci. Stavba se bude skládat ze dvou funkčních celků. První bude tvořen objektem kostela s kapacitou 300 sedících a 100 stojících farníků. Druhou částí bude farní centrum s komunitním sálem pro 100 osob. Dále se zde budou nacházet byty pro kněze, zájmová dílna a farní kanceláře.
The topic of the diploma thesis is the design of the Roman Catholic Church of the Descent of the Holy Spirit in Brno Líšeň. The building will complement the needs of the Salesian community, which has been operating in the nearby Salesko youth house for almost 30 years and focuses on educating young people using methods from Don Bosco. The design of the church also envisages the construction of facilities for parishioners and accommodation for Salesians. It should also serve not only the current community, but also the general public. The design offers a solution how to modernize a building of these dimensions into an urban complex such as a housing estate in modern times. All this with an emphasis on minimizing the negative impacts on existing residents who use the surrounding areas for recreation. The building will consist of two functional units. The first will consist of a church building with a capacity of 300 seated and 100 standing parishioners. The second part will be a parish center with a community hall for 100 people. There will also be apartments for priests, a hobby workshop and parish offices.
Description
Citation
ŠEBELA, V. Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Petr Todorov - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. Jan Tichý - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student představil téma diplomového projektu, jímž je architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně-Líšni (druhá etapa), poutavě, živě a s výbornou obeznámeností se sledovanou problematikou. Přehledně objasnil ideová východiska svého návrhu rezonující s poselstvím Salesiánů Dona Bosca. Dále přiblížil hlavní inspirační zdroj návrhu, jímž je Noemova archa či loď jakožto útočiště poutníků. Následně přistoupil k prezentaci širších územních vztahů, které podrobil důsledné analýze, a celkového řešení navržených objektů. Popsal limitující působnost okolní zástavby a dopravního řešení, stejně jako přednosti lokality spočívající zejména v množství zeleně a ve výhledech na Hády i na Pálavu. Prezentace byla přesvědčivá, student prokázal, že do tématu důkladně pronikl z hlediska konceptu i z hlediska konstrukce. Následně přiblížil celkové pojetí konfigurace objektů. Na připomínky uvedené v oponentském posudku týkající se založení a následné realizace lodi kostela, akustiky, vytápění a větrání a bezbariérovosti reagoval s argumentační jistotou. V rámci rozpravy nad výkresovou dokumentací vyvstala otázka zapuštění části objektů pod zem, umístění retenční nádrže a požární komunikace. Členové komise ocenili zakreslení hmotové studie v kontextu okolí, které u ostatních projektů postrádali, a práci se světlem. Následně se rozpoutala diskuse nad řešením veřejného prostoru, který by měl být – navzdory odvážnosti konceptu – ještě domyšlen a dopracován. Dále byly probírány následující otázky: dodržení stavebního programu daného soutěžními podmínkami, střešní zahrada, umístění křtitelnice, konstrukce zvonice. K veškerým připomínkám členů komise se student vyjádřil adekvátně a prokázal při tom vynikající argumentační schopnosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO