Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce řeší návrh udržitelné městské struktury 21. století na bázi středověkého města v Náměšti nad Oslavou na Vysočině. Jedná se o poměrně rozsáhlou lokalitu vymezenou územním plánem pro budoucí rozvoj města. Území je specifické tím, že se nachází celé v severním svahu a přímo sousedí s železniční tratí, což představuje fyzickou i hlukovou bariéru pro potenciální výstavbu. Cílem práce je navrhnout takové řešení, které využije dispozice místa, nabídne moderní a ekonomický způsob bydlení a vytvoří patřičné veřejné prostory na bázi středověkých měst. Záměrem je propojit novou lokalitu se stávající strukturou města a zabránit tak vzniku městské periferie.
The diploma thesis deals with the design of a sustainable urban structure of the 21st century based on a medieval town in Náměšť nad Oslavou in the Vysočina region. It is a relatively large location defined by a zoning plan for the future development of the town. The area is specific because it is located entirely on the northern slope and is directly adjacent to the railway track, which is a physical as well as noise barrier for potential construction. The aim of the thesis is to design a solution that uses the potential of the place, offers a modern and economical way of living and creates appropriate public spaces based on medieval towns. The intention is to connect the new location with the existing structure of the town and thus prevent it from becoming the city periphery.
Description
Citation
KUNDEROVÁ, M. Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Milan Košař - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Akad. Ing. arch. Jan Velek - člen, doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21. století. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: Jak funguje provoz náměstí se školami v čase mimo provoz škol? Jak velká je tělocvična? Jak funguje oslunění severní části viladomů? Následovaly dotazy komise: Finanční náročnost řešení překlenutí železnice? Ulice Schodová je obsloužitelná pouze z garáží? Měřítko tělocvičny na náměstí? Opodstatnění tvarového řešení některých bloků? Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO