Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem návrhu bylo vytvořit funkční městskou strukturu v Náměšti nad Oslavou, která funguje na principech moderního města 21. století, ale zároveň je inspirována prvky středověkého města. Jedná se tedy o snoubení starého s novým. Na tomto základu byla navržena kompaktní funkční struktura, která funguje jako komplement stávající zástavby a neslouží jako samostatný celek. V nové zástavbě tedy byly navrženy prvky, které pomohou zkvalitnit život v celém městě. Důraz byl kladen na jedinečný charakter zástavby, centrum osvobozené od automobilů, dostatek zelených ploch a práci s přírodními zdroji. Návrh počítá se životností po dobu desítek až stovek let. Navržená zástavba později může být rozšířena do prostoru, ale i do výšky.
The aim of the design was to create a functional urban structure in Náměšť nad Oslavou, which works on the principles of a modern city of the 21st century, but is also inspired by elements of a medieval city. So it is a marriage of the old with the new. On this basis, a compact functional structure was designed, which functions as a complement to the existing development and does not serve as a separate unit. In the new development, therefore, elements were designed to help improve the quality of life throughout the city. Emphasis was placed on the unique character of the development, a car-free center, plenty of green space and work with natural resources. The design has a lifespan of tens to hundreds of years. The proposed development can later be extended to the space, but also to the height.
Description
Citation
ČECH, D. Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Milan Košař - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Akad. Ing. arch. Jan Velek - člen, doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student úvodem prezentoval svůj projekt Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21. století. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student reagoval na dotazy a připomínky oponenta: Proč jsou viladomy bílé? Gradace zástavby za ulicí Otakara Březiny - bude území zastavěno? Jak budou osluněny viladomy? Jsou v návrhu zohledněny pohledové osy na zámek? Následovaly dotazy komise: Jak bude fungovat výjezd z tunelu? Orientace bytu vzhledem k Slunci? Proč nejsou použity vodní prvky? Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO