2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 367
 • Item
  Železobetonová deska podepřená na sloupech
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Hlavička, Martin; Požár, Michal; Šulák, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení lokálně podepřené železobetonové monolitické desky. V práci se řeší výsek částí objektu, který je posuzován metodou součtových momentů a metodou konečných prvků v programu scia engineer 19.1, konstrukce je posuzována na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Dále jsou posuzovány vybrané sloupy na okraji a vně objektu, základové konstrukce tedy hlavice pilot a schodišťové konstrukce. Výsledkem práce je zhotovení průvodní zprávy, statický výpočet a výkresová dokumentace posuzovaných konstrukcí.
 • Item
  Betonové konstrukce vyztužené FRP výztuží
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Valent, Matej; Girgle, František; Januš, Ondřej
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím FRP výstuže pri návrhu betónových konštrukcií. Navrhnutou konštrukciou je sedimentačná nádrž, ktorá sa skladá z dvoch prefabrikovaných segmentov. Celá konštrukcia sa nachádza v triede prostredia XC4. V teoretickej časti je popísané zloženie jednotlivých typov FRP výstuží, ich vlastnosti a trvanlivosť. Pre GFRP výstuž je popísaný jej návrh na ohyb a šmyk, zároveň sú uvedené aj rozdielne prístupy pri návrhu na krátkodobú či dlhodobú únosnosť výstuže. Praktická časť sa skladá z dvoch variantov. V prvom variante je do oboch prefabrikovaných segmentov navrhnutá betonárska výstuž B500B, v druhom variante je použitá kompozitná výstuž Schöck ComBAR®. Oba varianty sú navrhované na medzný stav únosnosti a následne sú vzájomne porovnávané. K praktickej časti práce je vyhotovený statický výpočet a výkresová dokumentácia.
 • Item
  Využití FRP výztuže při návrhu betonových konstrukcí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kratochvílová, Barbora; Girgle, František; Lagiň, Juraj
  Tato bakalářská práce se zabývá dvěma typy výztuží FRP výztuží a klasickou ocelovou výztuží. První část této práce je zaměřena na teoretické poznatky týkající se FRP výztuže. Tato část popisuje složení, vlastnosti, výrobu, trvanlivost a její návrhové vlastnosti z teoretického hlediska. V následující části je proveden návrh a posouzení konkrétního prefabrikovaného U dílce. Návrh a posouzení je provedeno ve dvou variantách, jak z FRP výztuže, tak i z ocelové výztuže.
 • Item
  Most přes řeku Senici
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Urbánek, Filip; Panáček, Josef; Velešík, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu přes řeku Senici. Na začátku práce jsou navrženy 3 varianty přemostění, ze kterých je k podrobnému posouzení vybrána varianta mostu z předpjatých prefabrikovaných nosníků spřažených s betonovou deskou. Ve výpočtu je zohledněn vliv postupné výstavby. V rámci práce je zpracován podrobný statický výpočet a dílčí části jsou posouzeny na mezní stav použitelnosti a únosnosti dle Eurokódu. Dále je vypracována podrobná a přehledná výkresová dokumentace a vizualizace.
 • Item
  Analýza občanské vybavenosti sídlištních vnitrobloků v Bratislavě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Demovičová, Tatiana; Tichý, Jan; Májek, Jan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou občianskej vybavenosti sídliskových vnútroblokov so zameraním na detské ihriská. Súčasťou práce je popis histórie výstavby bratislavských sídlisk, vrátane sídliska Trávniky, v ktorom sa analýza vykonávala. Toto sídlisko je v práci popísané ako zo všeobecného hľadiska, tak z hľadiska urbanistickej kompozície. V teoretickej časti sa popisuje problematika občianskej vybavenosti. Praktická časť práce obsahuje samotnú analýzu vnútroblokov, ich občiansku vybavenosť a využívanie, vybavenie a bezpečnosť detských ihrísk. Na záver boli zozbieraná dáta vyhodnotené pomocou SWOT analýzy, na základe ktorej boli identifikované najzávažnejšie problémy a boli navrhnuté úpravy a opatrenie pre ich zlepšenie.