Dvoušnekový mísič kontinuální

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zaměřuje na proces mísení partikulárních materiálů a návrh šnekového mísiče pro tuto činnost. V teoretické části je popsáno samotné mísení a vlastnosti partikulárních látek. Následně jsou rozebrána jednotlivá zařízení sloužící k různým typům mísení. Praktická část obsahuje výpočty hlavních rozměrů a potřebného příkonu. Následuje volba vhodného pohonu, ložisek a ozubeného převodu. V závěru je proveden rozbor zatížení lopatkové hřídele a pevnostní analýza lopatky mísiče pomocí programu Autodesk Inventor. Součástí práce je přiložená výkresová dokumentace sestavy zařízení a vybraných dílčích součástí.
This work focuses on the process of mixing particulate materials and the design of the screw mixer for this activity. The theoretical part describes the mixing and properties of particulate matter. Subsequently, individual devices serving for different types of mixing are analyzed. The practical part contains calculations of the main dimensions and the required power consumption. The choice of suitable drive, bearings and gear is followed. Finally, the analysis of the blade shaft load and the strength analysis of the mixer blade using Autodesk Inventor are performed. Part of this work is enclosed drawing documentation of equipment assembly and selected partial components.
Description
Citation
ČERNÝ, J. Dvoušnekový mísič kontinuální [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Heneš (člen) Ing. Jiří Štoček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: Jak prokázat, že po průchodu mísičem je produkt dostatečně homogenní. zodpovězeno Jaký je koeficient bezpečnosti spojky hřídele. zodpovězeno V čem spočívá zvýšená "bezpečnost" Vámi navrhované koncepce? zodpovězeno Způsob nastavování úhlu lopatek, životnost ložiska. částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO