Konstrukce dopravníkové nástavby mobilního robotu MiR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této diplomové práce je návrh dopravníkové nástavby kolaborativního mobilního robotu MiR. První část je teoretický rešeršní základ zaměřený na mobilní spolupracující technologie a informace související se společností Mobile industrial Robots. Následuje praktická část vystavěná na předchozích nabytých znalostech. Stěžejní problematiku řešení tvoří logistický transport PCB magazínu na poli SMT průmyslu. Jsou zde vytvořeny dvě konstrukční návrhové varianty uspořádání nástavby pro převoz dvou pořadačů a na základě multikriteriální bazické metody je vybrána nejvhodnější varianta. Zvolená alternativa dopravníkového topmodulu je poté podrobena návrhovým výpočtům. Za účelem získaní komplexního přehledu pro výrobu prototypu obsahuje navazující část výkresovou dokumentaci včetně příslušných komentářů, ekonomický odhad nákladů a analýzu rizik.
The subject of this diploma thesis is the design of a conveyor superstructure of a collaborative mobile robot MiR. The first part is a theoretical research basis focused on mobile collaborative technologies and information related to Mobile industrial Robots. The following is a practical part built on previous acquired knowledge. The key issue of the solution is the logistics transport of the PCB magazine in the field of SMT industry. There are created two structural design variants of the superstructure arrangement for the transport of two binders and the most suitable variant is selected on the basis of the multicriteria basic method. The selected alternative of the conveyor top module is then subjected to design calculations. In order to obtain a comprehensive overview of the prototype production, the following section contains drawing documentation, including relevant comments, an economic cost estimate and a risk analysis.
Description
Citation
ADÁMEK, T. Konstrukce dopravníkové nástavby mobilního robotu MiR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní stroje, systémy a roboty
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
V prezentaci DP zaznělo: Motivace, důvod tvorby práce. Cíle práce. Současný stav poznání. Proces SMT výroby. Aplikace robotu. Ukázka topmodulu. Podmínky pro návrh konstrukce. Ukázka konstrukce nástavby. Detaily konstrukce. Ekonomické zhodnocení. Závěr. Odpovídáno na otázky oponenta: 1. otázka: Zodpovězeno vč. popisu na tabuli. 2. otázka: Zodpovězeno. 3. otázka: Zodpovězeno. Doplňující otázky: 1 slabina multikriteriální analýzy - zanesení subjektivného názoru. Jak objektivizovat multikriteriální analýzy? Diskuze ohledně implementace mobilního robotu. Existuje Céčková norma na robotiku? Odpovězeno. Diskuze ohledně bezpečnosti a norem. Byly by další možnosti, jak vyřešit manipulaci se zásobníky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO